AKTUALNE INFORMACIJE IN NAPOTKI V ZVEZI S KORONAVIRUSOM (SARS-COvCoV-2)

Zaposlenim in študentom na FS

Obvestilo UL FS, 14. 9. 2021


Spoštovani,

v skladu s predhodnimi in zadnjim Odlokom vlade o načinu izpolnjevanja pogoja PCT (Ur. l. 146/21) ter Navodili rektorja zaposlenim UL o zagotavljanju varnega dela morajo vsi zaposleni, ki opravljajo delo v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 12 let, IZPOLNJEVATI pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT); testiranje se opravi enkrat tedensko. Zaenkrat je v veljavi tudi samotestiranje zaposlenih.

Obveznost fakultete je, da izpolnjevanje pogoja PCT preverja in tako zagotavlja varno delovno okolje, zato bomo na vhodu v fakulteto preverjali izpolnjevanje pogoja PCT. Pooblaščeni osebi boste predložili potrdilo o izpolnjevanju PCT in osebno ali študentsko izkaznico.

V izogib vsakokratnemu preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT lahko zaposleni na osnovi osebne prostovoljne odločitve predložite dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT na vpogled pooblaščeni osebi delodajalca v Mali sejni sobi (pritličje) ob ponedeljkih in petkih med 8:00 in 9:00 uro s pričetkom dne 20. 9. 2021, ki bo na podlagi vašega pisnega soglasja (priloga) vodil-a evidenco o obdobju veljavnosti dokazila. V obdobju veljavnosti PCT pogoja vas na vhodu vsakodnevno ne bodo preverjali. Vse ostale vljudno prosimo, da imate dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT pri sebi ob prihodu na FS. Dodatne informacije glede izpolnjevanja PCT pogoja dobite na naslovu.

Teste za samotestiranje zaposleni dobijo od pooblaščene osebe v času izvedbe  samotestiranja. Samotestiranje se bo izvajalo v Mali sejni sobi ob ponedeljkih in petkih med 8:00 in 9:00 uro s pričetkom dne 20. 9. 2021. Do takrat testiranje izvaja pooblaščeni izvajalec na naslovu www.test-ljubljana.com. Delavec, ki pogoj PCT izkazuje na podlagi izvedenega samotestiranja, pooblaščeni osebi delodajalca kot ustrezno potrdilo predloži izpolnjeni Evidenčni list za samotestiranje (priloga). Evidenčni list je dolžan delavec hraniti še en mesec od datuma zadnjega opravljenega testiranja. V primeru nadzora inšpekcijskih služb, ki izvajajo nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja, ga je delavec dolžan predložiti osebi, ki opravlja inšpekcijski nadzor.

Študentkam in študentom, ki prihajate na FS, svetujemo, da pridete dovolj zgodaj zaradi preverjanja PCT pogoja.

Prosimo vas, da še naprej skrbite za vse varnostne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2: razkuževanje rok, ustrezna varnostna razdalja, zaščitna maska in prezračevanje prostorov. V primeru akutne okužbe dihal oz. slabega počutja pa ostanite doma in obvestite svojega zdravnika.

Zahvaljujemo se vam za spoštovanje ukrepov, s katerimi želimo omejiti širjenje okužb in omogočiti izvajanje študijskega procesa v živo.

 

Z lepimi pozdravi,

dr. Tone Češnovar, tajnik

------------------------------------------------

Zaposlenim in študentom na FS

Obvestilo UL FS, 23. 8. 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ur. l. 132/21 z dne 20. 8. 2021) z začetkom veljavnosti 23. 8. 2021:

1.    v prostore Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo lahko vstopajo le osebe (zaposleni, študenti in druge osebe), ki izpolnjujejo enega od pogojev PCT: prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, v kolikor so starejše od 15 let. Pogoj morajo dokazovati z ustreznimi potrdili.

2.    Zaposleni oziroma tisti, ki opravljajo dejavnost v vzgoji in izobraževanju, lahko dejavnost opravljajo tudi, če ne izpolnjujejo pogojev prebolevnosti ali cepljenosti iz Odloka, vendar samo v primeru, da se tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (HAG). Stroške testiranja za zaposlene v visokem šolstvu krije proračun RS.

3.    Testiranje za zaposlene bo potekalo v Športni dvorani v Rožni dolini ob ponedeljkih in petkih od 7.00 do 9.00 ure.  Individualne prijave se izvedejo na povezavi https://testuniverza.simplybook.it/v2/. Ob prijavi bo posameznik prejel potrditveno sporočilo z vsemi potrebnimi informacijami. Prijavite se s svojim službenim e-poštnim naslovom.

4.    Testiranje je omogočeno tudi na točki za Bežigradom, na lokaciji Športne zveze Ljubljana, v dopoldanskih in popoldanskih terminih od ponedeljka do nedelje. V tem primeru poteka naročanje na:  www.test-ljubljana.com. Pri prijavi posameznik uporabi kodo UNIVERZA, da lahko izvajalec pravilno identificira testirance in je testiranje s hitrimi testi brezplačno. Glede dodatnih vprašanj o testiranjih se lahko obrnete na .

5.    Obvezna je uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih in obvezno razkuževanje rok ob vstopu na fakulteto (Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; Ur. l. št. 129). Uporaba zaščitne maske ni potrebna za višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla in za govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra.

6.    Zaposlene pozivamo k naravnemu prezračevanju, in sicer: redno odpirajte okna in zagotovite ustrezno prezračevanje prostorov z zunanjim zrakom.
 

Lepo vas pozdravljam,

prof. dr. Mihael Sekavčnik, dekan

------------------------------------------------

Zaposlenim na FS

Obvestilo UL FS, 17. 6. 2021 

Spoštovani,

obveščamo vas, da je, ne glede na iztek epidemije, na fakulteti še naprej:

 1. potrebno spoštovati smernice NIJZ https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje za preprečevanje širjenja okužb:
 • maske so v zaprtih skupnih prostorih obvezne za vse, tudi za cepljene delavce in tudi če obstaja pregrada iz pleksi stekla;
 • uporaba varnih poti s čim manj osebnih kontaktov po hodnikih in v sanitarijah,
 • obvezno je redno prezračevanje prostorov,
 • razkuževanje rok, skupnih površin in opreme,
 • upoštevati je potrebno varno razdaljo najmanj 1,5 m med udeleženci v vse smeri,
 • v predavalnici ali LAB je lahko največ toliko udeležencev, kot je označenih mest z zelenimi pikami (objava UL FS, 15.9.2020).

2. Vodja OE organizira delo na način, da zmanjša možnost prenosa okužb. Delo na domu je možno, v kolikor za to obstaja podlaga v pogodbi o zaposlitvi. Za delo na domu se vodi evidenca delovnega čas v obliki, kot do sedaj.

3. Preverjanje znanja, strokovne prakse, magistrski praktikumi, zaključne naloge … se na fakulteti izvaja po presoji nosilca ob zagotavljanju ukrepov iz točke 1.

4. O izvedbi P, S, V ali preverjanja znanja v predavalnicah in laboratorijih (datum, lokacija, ura) je potrebno obvezno obvestiti ŠR (studentski.referat@fs.uni-lj.si) in TVS (vinko.tomc@fs.uni-lj.si).

5. Skladno z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 zaenkrat še OSTAJA obvezno tedensko HAG testiranje zaposlenih v vzgojno izobraževalnih zavodih. Študente, ki bodo prihajali na FS, uvrstite na seznam za tedensko testiranje v skladu z obvestili iz dekanata. Testiranje za študente je prostovoljno. Podlage za preverjanje rezultatov testa ni.

 

Lepo vas pozdravljam,

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

------------------------------------------------

Zaposlenim na FS

Obvestilo UL FS, 14. 5. 2021 

Spoštovani,

obveščamo vas, da se v skladu z vladnim načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, dogovorom na 41. seji Senata FS in stališčem ŠS FS, pedagoški proces na FS od 17. 5. 2021 dalje še naprej izvaja na daljavo, v skladu z objavljenim urnikom, razen v sledečih izjemah:

 1. laboratorijske vaje po presoji nosilca predmeta in v dogovoru s študenti glede prisotnosti na vajah,
 2. preverjanje znanja,
 3. individualna izvedba strokovnih praks, magistrskih praktikumov in zaključnih nalog.

Nosilci predmetov po lastni presoji izvedejo vaje v terminih, ki so bili že doslej uveljavljeni, tako, da se urniki ne prekrivajo. Nosilec predmeta študente obvesti preko VIS-a najmanj tri dni pred izvedbo.

Glede na infrastrukturne težave (prevozi, bivanje v Ljubljani) je potrebno smiselno opravičiti študente, ki se iz teh razlogov ne morejo ali zelo težko udeležijo vaj. Pred izvedbo je smiselno tudi preveriti udeležbo študentov, če bodo vaje neobvezne, da se zagotovi ustrezna prisotnost.

O izvedbi vaj ali preverjanju znanja v predavalnicah in laboratorijih (datum, lokacija, ura) je potrebno obvezno obvestiti ŠR (studentski.referat@fs.uni-lj.si) in tudi TVS (vinko.tomc@fs.uni-lj.si).

Za študente, ki NE bodo prisotni na laboratorijskih vajah na FS, se zagotovi spremljanje on-line ali drugo nadomestno obliko vaj. Eventualna vmesna predavanja lahko študenti ob upoštevanju varnostnih priporočil NIJZ spremljajo v prostih učilnicah.

Pri tem je potrebno zagotoviti spoštovanje smernic NIJZ https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje (maske so v zaprtih prostorih obvezne za vse, tudi za cepljene pedagoške delavce in tudi če obstaja pregrada iz pleksi stekla; predvideti je potrebno varne poti ter vhode in izhode za čim manj osebnih kontaktov po hodnikih in v sanitarijah; obvezno je redno prezračevanje prostorov, razkuževanje rok in opreme; upoštevati je potrebno medosebno razdaljo najmanj 1,5 m med udeleženci v vseh smereh oz. v predavalnici ali LAB je lahko največ toliko udeležencev, kot je označenih mest z zelenimi pikami (objava UL FS, 15.9.2020).

Skladno z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 ostaja obvezno tedensko HAG testiranje zaposlenih v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Študente, ki bodo prihajali na FS, uvrstite na seznam za tedensko testiranje v skladu z obvestili iz dekanata. Testiranje je za študente prostovoljno. Podlage za preverjanje rezultatov testa ni.

Objava MIZŠ: https://www.gov.si/novice/2021-05-12-prihodnji-teden-popolno-odprtje-srednjih-sol-in-fakultet/

 

Lepo vas pozdravljam,

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

--------------------------------

Zaposlenim na FS

Obvestilo UL FS, 28.04.2021 

Spoštovani,

obveščamo vas, da se v skladu z vladnim načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 pedagoški proces na FS od 3. 5. 2021 dalje še naprej izvaja na daljavo v skladu z objavljenim urnikom, razen v sledečih izjemah:

 1. individualna izvedba strokovnih praks, magistrskih praktikumov in zaključnih nalog, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme,
 2. izpiti in seminarji v majhnih skupinah (do 10 študentov),
 3. nujne laboratorijske vaje se lahko izvedejo po razporedu:

a) teden 3. do 7. maj: 1. letnik MAG in 2. letnik RRP,
b) teden od 10. do 14. maj: 2. letnik MAG in 2. letnik PAP,
c) teden od 17. do 21. maj: 3. letnik PAP in 3. letnik RRP,
d) teden od 24. do 28. maj: 1. letnik RRP,
e) teden 31. maj do 4. junij: 1. letnik PAP.

Pri tem nosilci predmetov po lastni presoji izvedejo vajo, v kolikor ocenijo, da je nujno potrebna za razumevanje vsebine predmeta, v enkratnem terminu po razporedu, ki ga dogovorijo z drugimi nosilci v letniku tako, da se urniki ne prekrivajo. Nosilec predmeta študente obvesti preko VIS-a najmanj tri dni pred izvedbo. Priporočamo dogovor v naprej. O izvedbi NUJNIH vaj v predavalnicah (datum, lokacija, ura) je potrebno obvestiti tudi ŠR (studentski.referat@fs.uni-lj.si) in TVS (vinko.tomc@fs.uni-lj.si).

Za študente, ki NE bodo prisotni na laboratorijskih vajah, je potrebno zagotoviti spremljanje on-line. Eventualna vmesna predavanja lahko študenti ob upoštevanju varnostnih priporočil NIJZ spremljajo v prostih učilnicah.

Pri tem je potrebno zagotoviti spoštovanje smernic NIJZ https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje (maske so v zaprtih prostorih obvezne za vse, tudi za cepljene pedagoške delavce in tudi če obstaja pregrada iz pleksi stekla; predvideti je potrebno varne poti ter vhode in izhode za čim manj osebnih kontaktov po hodnikih in v sanitarijah; obvezno je razkuževanje rok in opreme; upoštevati je potrebno varno razdaljo najmanj 1,5 m med udeleženci v vse smeri, prezračevanje...).

Skladno z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja ostaja obvezno tedensko HAG testiranje zaposlenih.

Študente, ki bodo prihajali na FS, uvrstite na seznam za tedensko testiranje v skladu z obvestili iz dekanata. Testiranje je za študente prostovoljno. Podlage za preverjanje rezultatov testa ni.

Objava MIZŠ: https://www.gov.si/novice/2021-04-22-prihodnji-teden-se-odpirajo-tudi-visokosolski-zavodi-in-studentski-domovi/

Lepo vas pozdravljam,

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

--------------------------------------------------------------------

Zaposlenim na FS

Obvestilo UL FS, 09.04.2021          

Zadeva: obvestilo o Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS št. 53/21, z dne 8. 4. 2021)

Spoštovani,

nov odlok Vlade, ki velja od 11. do vključno 17. aprila 2021, širi nabor izjem dopustnega zbiranja na univerzah in dovoljuje, poleg izvajanja laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme za izdelavo zaključnih nalog), tudi opravljanje izpitov ter seminarjev do največ DESET udeležencev.

Vodja OE organizira delo na način, da bo na fakulteti prisotno nujno potrebno število zaposlenih za izvedbo delovnih procesov ob upoštevanju epidemioloških navodil NIJZ. Ostali zaposleni lahko v dogovoru z vodjem OE delajo od doma, v kolikor zato obstajajo možnosti.

Ostaja obvezno tedensko testiranje vseh zaposlenih, ki bodo prisotni na fakulteti, na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (HAG). Zaposlenim HAG testa NI potrebo opraviti, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 48 ur; potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni oz. od prejema prvega odmerka AstraZeneca najmanj 21 dni; potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Vsem zaposlenim predlagamo, da nadvse odgovorno omejite število osebnih stikov na minimum. Za komunikacijo uporabljajte v največji meri elektronske medije in telefon. Pri delu je potrebno upoštevati EPIDEMIOLOŠKA NAVODILA NIJZ za izobraževalne zavode z namenom preprečevanja širjenja okužb, in sicer:

 • poznati in upoštevati zdravstvene omejitve;
 • spremljati svoje zdravstveno stanje;
 • zmanjševati stike med osebami;
 • uporabljati osebno varovalno opremo (OVO);
 • vzdrževati osebno razdaljo najmanj 1,5 m;
 • zagotavljati ustrezne bivalne pogoje z učinkovitim:

o zračenjem,

o čiščenjem in razkuževanjem;

 • prilagoditi organizacijo dela epidemiološkim razmeram.

V skladu z Obvestilom UL FS z dne 16. 10. 2020 se pedagoški proces (predavanja, vaje, preverjanje znanja) v celoti še naprej izvaja na daljavo v skladu z objavljenim urnikom.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------

Zaposlenim na FS

Obvestilo UL FS, 30.03.2021                        

Zadeva: obvestilo o Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS št. 47/21, z dne 29.3.2021)

Spoštovani!

Nov odlok Vlade, ki velja od 1. do vključno 11. aprila 2021, oži nabor dopustnega zbiranja na univerzah na:

 • nujno raziskovalo delo, ki ga ni mogoče opraviti na daljavo,
 • nujno individualno pedagoško delo, povezano z nadaljevanjem in zaključevanjem študija,
 • nujno strokovno, upravno in administrativno delo, ki ga ni mogoče opraviti na daljavo in je potrebno za nemoteno delovanje fakultete.

Odlok uvaja obvezno tedensko testiranje vseh zaposlenih, ki bodo prisotni na fakulteti, na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (HAGT). Zaposlenim HAG testa NI potrebo opraviti, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 48 ur; potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni oz. od prejema prvega odmerka AstraZeneca najmanj 21 dni; potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Naslednje HAG testiranje zaposlenih UL na virus SARS-CoV-2 bo potekalo v petek, 2. 4. 2021. Lokacija testiranja bo objavljena naknadno, ko bo znano število udeležencev testiranja. Osebe, ki se odločijo za testiranje se morajo vpisati na seznam, saj testiranje oseb, ki niso na seznamu, in izven določenega termina s strani UL, ne bo mogoče. Testiranje ni namenjeno študentom in nezaposlenim na UL, prav tako do brezplačnega testiranja niso upravičeni sodelavci iz tujine, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji.
  
Za testiranje morajo imeti zaposleni s seboj zdravstveno kartico, osebni dokument in izpolnjen obrazec – zgolj odrezek. Zaposleni morajo priti na testiranje brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal in prebavil.

Zaposleni UL se izven tega termina lahko testirajo tudi na vseh lokacijah množičnega testiranja glede na kraj bivanja, ki so objavljene na:  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/.

V kabinetu/laboratoriju velikost cca. 14m2 lahko opravlja delo le ena oseba, 2 osebi na površino 28m2 … Če ima v kabinetu delovno mesto več zaposlenih in je površina na zaposlenega manjša od 14m2/zaposlenega, naj ostali zaposleni delajo od doma ali vodja organizira delo izmensko (v sklopih po dnevih). Vodja OE glede na potrebe delovnega procesa izdela tedenski/mesečni razpored zaposlenih, ki opravljajo delo na FS, in tistih, ki delajo od doma. 

Še vedno je potrebno poročati o individualnem in laboratorijskem delu s študenti, ki se bo izvajalo v naslednjem tednu.
V ta namen je potrebno beležiti vse podatke o stikih zaposlenih s študenti (ne glede na udeležbo na testiranju), in jih posredovati v dekanat.

Vsem zaposlenim predlagamo, da nadvse odgovorno omejite število osebnih stikov na minimum. Za komunikacijo uporabljajte v največji meri elektronske medije in telefon. Pri delu je potrebno upoštevati EPIDEMIOLOŠKA NAVODILA NIJZ za izobraževalne zavode z namenom preprečevanja širjenja okužb, in sicer:

 • poznati in upoštevati zdravstvene omejitve;
 • spremljati svoje zdravstveno stanje;
 • zmanjševati stike med osebami;
 • uporabljati osebno varovalno opremo (OVO);
 • vzdrževati osebno razdaljo najmanj 1,5 m;
 • zagotavljati ustrezne bivalne pogoje z učinkovitim zračenjem ter čiščenjem in razkuževanjem
 • prilagoditi organizacijo dela epidemiološkim razmeram.

V skladu z Obvestilom UL FS z dne 16.10.2020 se pedagoški proces (predavanja, vaje, preverjanje znanja) v celoti še naprej izvaja na daljavo v skladu z objavljenim urnikom, kot tudi preostalo delo na FS.

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaposlenim na FS     

Obvestilo UL FS, 12.02.2021 

Zadeva: obvestilo o Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS št. 20/21)

Spoštovani!

Nov odlok Vlade, ki velja od 13. do 19. februarja 2021, širi nabor izjem dopustnega zbiranja na univerzah in poleg izvajanja laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov), dovoljuje tudi opravljanje izpitov in seminarjev do največ deset udeležencev.

Odlok ohranja v veljavi obvezno tedensko testiranje zaposlenih na univerzah, ki prihajajo v stik s študenti na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi, pri čemer pa določa izjeme, če zaposleni predloži:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur, 
 • potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni, 
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

1. Testiranje za zaposlene, ki bodo prihajali v stik s študenti

V veljavi ostaja, da se zaposleni lahko udeležijo testiranja le, če na dan testiranja nimajo povišane telesne temperature, nimajo prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in niso bili v stiku z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 v zadnjih desetih dneh.

Zaposleni sporočijo negativen izvid te­stiranja predstojniku OE in KS.

Zaposleni se testirajo 24 ur pred začet­kom pedagoškega procesa in v nadaljevanju vsakih sedem dni.

Za zaposlene iz članic UL, ki bodo prihajali v stik s študenti, se testiranje izvaja ob ponedeljkih na osnovi predhodne najave ob četrtkih.

Za testiranje potrebujete zdravstveno izkaznico, osebni dokument ter izpolnjen obrazec za opravljanje HAGT-COVID 19 – zgolj odrezek (v prilogi).

 

2. Priporočila za izvajanje individualnega laboratorijskega dela študentov

Pri delu je potrebno upoštevati EPIDEMIOLOŠKA NAVODILA NIJZ za izobraževalne zavode, Priporočila NIJZ izvajanje laboratorijskih vaj in Priporočila NIJZ za prezračevanje, z namenom preprečevanja širjenja okužb in sicer:

 • poznati in upoštevati zdravstvene omejitve;
 • spremljati svoje zdravstveno stanje;
 • zmanjševati stike med osebami;
 • uporabljati osebno varovalno opremo (OVO);
 • zagotavljati ustrezne bivalne pogoje z učinkovitim:  - zračenjem, - čiščenjem in razkuževanjem;
 • prilagoditi organizacijo dela/pouka epidemiološkim razmeram.

V skladu z Obvestilom UL FS z dne 16.10.2020 se preostali pedagoški proces (predavanja, vaje, preverjanje znanja) v celoti še naprej izvaja na daljavo v skladu z objavljenim urnikom, kot tudi preostalo delo na FS.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaposlenim na FS     

Obvestilo UL FS, 25.01.2021  

Zadeva:  obvestilo o Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS št. 9/21)                                                                                              

Spoštovani!

Odlok, ki velja od 26. do 29. januarja 2021, uveljavlja izjeme glede izvedbe študijskega procesa in bivanja študentov v študentskih in dijaških domovih ter glede izvedbe laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in instrumentov). V to kategorijo lahko uvrstimo laboratorijsko delo na opremi, ki je ni v nobenem drugem prostoru, in je potrebno za izdelavo zaključnih nalog.

1.Testiranje za zaposlene, ki bodo prihajali v stik s študenti

Pred začetkom pedagoškega procesa se morajo vsi zaposleni, ki bodo prihajali v stik s študenti, udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 v okviru posebnega presejalnega programa za zgodnje odkri­vanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

Testiranja se zaposleni lahko udeležijo le, če na dan testiranja nimajo povišane telesne temperature, nimajo prisotnih akutnih znakov okužbe dihal ali prebavil in niso bili v stiku z okuženo osebo z virusom SARS-CoV-2 v zadnjih desetih dneh.

Zaposlenim, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in pri katerih je od ugotovljene okužbe z virusom SARS-CoV-2 preteklo najmanj 21 dni in največ tri mesece, se ni treba udeležiti testiranja.Zaposleni sporoči negativen izvid te­stiranja predstojniku OE in KS.

Zaposleni se testirajo 24 ur pred začet­kom pedagoškega procesa in v nadaljevanju vsakih sedem dni.

Za zaposlene iz članic UL, ki bodo izvajali laboratorijske vaje v terminu 26. - 29. 1. 2021, bo organizirano testiranje na COVID-19, v ponedeljek, 25. 1. 2021, s pričetkom ob 12:00, v Univerzitetni športni dvorani v Rožni dolini, Svetčeva 11, 1000 Ljubljana.

Za testiranje potrebujete zdravstveno izkaznico in osebni dokument.

2. Priporočila za izvajanje individualnega laboratorijskega dela študentov

Pri delu je potrebno upoštevati EPIDEMIOLOŠKA NAVODILA NIJZ za izobraževalne zavode, Priporočila NIJZ izvajanje laboratorijskih vaj in Priporočila NIJZ za prezračevanje, z namenom preprečevanja širjenja okužb in sicer:

 • poznati in upoštevati zdravstvene omejitve;
 • spremljati svoje zdravstveno stanje;
 • zmanjševati stike med osebami;
 • uporabljati osebno varovalno opremo (OVO);
 • zagotavljati ustrezne bivalne pogoje z učinkovitim:  - zračenjem, - čiščenjem in razkuževanjem;
 • prilagoditi organizacijo dela/pouka epidemiološkim razmeram.

V skladu z Obvestilom UL FS z dne 16. 10. 2020 se preostali pedagoški proces (predavanja, vaje, preverjanje znanja) v celoti še naprej izvaja na daljavo, v skladu z objavljenim urnikom, kot tudi preostalo delo na FS.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaposlenim in študentom na FS

Obvestilo UL FS, 23.10.2020

Zadeva: Podaljšanje Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 152/20), ki velja do 25. decembra 2020, podaljšuje za naslednjih sedem dni, do 1. 1. 2021. Dosedanja navodila za delo na Fakulteti za strojništvo UL tako veljajo najmanj do tega dne oz. do preklica.

O morebitnih spremembah po 1. januarju vas bomo obvestili. Predvidevamo, da morebitne spremembe odloka v prvem tednu januarja še ne bodo vplivale na delovanje visokega šolstva.

Naj opomnimo, da po zgoraj omenjenem Odloku opravljanje izpitov v prostorih visokošolskih zavodov ni dovoljeno, zato vas še posebej prosimo za dosledno upoštevanje veljavnih predpisov tudi v tem delu.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaposlenim na FS

Obvestilo UL FS, 23.10.2020

Zadeva: Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah

Spoštovani!

V skladu odlokom vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah (Ur. l. 152/20) v nadaljevanju izdajam naslednje navodilo za delo na Fakulteti za strojništvo UL, s pričetkom veljavnosti v ponedeljek, 26. 10. 2020. Ukrepi veljajo najmanj do 2. 11. 2020 oz. do preklica.

 • Pedagoški proces se v celoti (P, S, V, preverjanje znanja, izdelava diplom, zagovori …) izvaja na daljavo brez fizične prisotnosti študentov na FS.
 • Vodje OE organizirajo delo na način, da se na FS izvajajo le aktivnosti, ki so nujno potrebne za delovanje fakultete in jih ni možno opraviti na daljavo.
 • Fakulteta bo zaprta za zunanje deležnike. Receptorska služba bo delovala med 6. in 17. uro. Vstop izven tega termina bo možen s kartico.
 • Pri svojem delu na fakulteti je potrebno spoštovati že dana navodila (objavljena na spletni strani) in smernice NIJZ za preprečevanje okužb.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaposlenim in študentom na FS

Obvestilo UL FS, 16.10.2020

Zadeva: Obvestilo - Ukrepi COVID-19 z dne 16. 10. 2020

Spoštovani!  

Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer se v skladu s priporočilom rektorja z dne 12. 10 2020 in odlokom vlade v Ur. l. 143/2020 pedagoški proces s ponedeljkom, 19. 10. 2020, v celoti (predavanja in vaje) prične izvajati na daljavo v skladu z objavljenim urnikom. Ukrep velja do preklica, najmanj pa 2 tedna.  

Študenti v primeru potrjene okužbe s Covid19 ali izdane odločbe o karanteni po e-pošti obvestijo studentski.referat@fs.uni-lj.si. Protokol za ravnanje študentov v primeru okužbe je opredeljen v navodilih MIZŠ št. 6030-5/2020/612.  

Vsem predlagamo, da nadvse odgovorno omejite število osebnih stikov na minimum. Če so že potrebni, upoštevajte: fizično razdaljo najmanj 1,5 m; nošenje zaščitnih mask, umivanje oz. razkuževanje rok, stalno prezračevanje prostorov, razkuževanje kontaktnih površin. Za komunikacijo uporabljajte v največji meri elektronske medije in telefon.  

Vodje Organizacijskih enot morajo organizirati delo na način, da se ohranjajo temeljne funkcije fakultete ob upoštevanju smernic NIJZ. Priporočamo, da je v prostorih do 15m2 po 1 oseba - preostali naj v dogovoru z vodjo organizacijske enote delajo izmenično en teden na daljavo in en teden na FS. V primeru, da vodja Organizacijske enote posamezniku odobri delo na daljavo, konkretne dneve dela izven FS vsak posameznik najavi v CODEKS zaradi pravilnega obračuna plače in vodenja evidenc. V primeru dela na daljavo je potrebno voditi časovnice in dosegati s strani vodje konkretne pričakovane rezultate dela v določenem roku.  

V primeru izdane odločbe o karanteni mora zaposleni čim prej obvestiti Kadrovsko službo in predpostavljenega o obdobju trajanja karantene, ter odločbo takoj po prejemu posredovati v Kadrovsko službo. V primeru, da zaposleni z odrejeno karanteno po navodilih predpostavljenega lahko opravlja delo na domu, ravno tako vodi časovnico ne glede na delovno mesto.  

V primeru okužbe s Covid19 je delavec na bolniški in mora delodajalcu posredovati bolniški list. V primeru dobrega počutja ter predhodnega dogovora s predpostavljenim o opravljanju dela na domu, je potrebno Kadrovsko službo obvestiti o dogovorjenem delu od doma in o obdobju tega trajanja, saj v primeru potrjene pozitivne okužbe zaposleni odločbe Ministrstva za zdravje ne prejme.  

Tajnice organizacijskih enot v Kadrovsko službo sporočijo seznam zaposlenih, ki potrebujejo odločbo delodajalca za prihod na delo iz druge regije. V primeru, da pri izvedbi potrebujete pomoč, se obrnite na tajnika oz. vodjo Tehnično vzdrževalne službe ali Kadrovske službe.

Lep pozdrav.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan  

--------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 24.9.2020


Zadeva: Navodila za preprečevanje okužb v študijskem letu 2020/21


Za zmanjšanje možnosti okužbe s Covid-19, v skladu s priporočili NIJZ (z dne 16.9.2020) in Odlokom vlade (z dne 23.9.2020) veljajo na UL Fakulteti za strojništvo (UL FS) naslednji ukrepi, ki jih bomo prilagajali glede na aktualno regulativo:

 1. V prostore UL FS lahko vstopajo le zdrave osebe. Pred vstopom v objekte UL FS si morajo vsi razkužiti roke (razkužila so nameščena na vhodu v stavbo) in nadeti zaščitne maske.
   
 2. V objektih je potrebno upoštevati: higieno kašlja, razkuževanje/umivanje rok po vsakem dotiku skupnih površin, fizično razdaljo med osebami najmanj 1,5 metra.
   
 3. Nošenje zaščitnih mask je obvezno v vseh delih objektov UL FS
   
 4. V predavalnicah se študenti usedejo izključno le na označena mesta
   
 5. Zagotoviti je potrebno stalno zračenje prostorov in razkuževanje skupnih kontaktnih površin (kljuke, mize…) ob menjavah skupin.
   
 6. V objekte UL FS in v stik s študenti ali zaposlenimi NE smejo prihajati osebe:
  • ki imajo znake ali simptome okužbe s Covid-19,
  • ki jim je bila odrejena karantena, za čas trajanja karantene,
  • ki jim je bila odrejena izolacija zaradi Covid-19 pozitivnega testa, za čas trajanja izolacije.
    
 7. Protokol v primeru znakov / simptomov okužbe s Covid-19:
  • okuženi se odpravi domov in pokliče izbranega zdravnika ali dežurno službo. Za pot domov ne uporabi javnega prevoza;
  • v času čakanja na prevoz oseba nosi zaščitno masko, upošteva varnostno razdaljo, se dotika čim manj skupnih površin in uporablja sanitarije, ki jih v tem času drugi ne uporabljajo;
  • obvesti dekanat na 01/ 477 11 43, ki organizira prezračevanje in razkuževanje uporabljenih prostorov in površin;
  • v primeru negativnega izvida testiranja se ravna po navodilih izbranega zdravnika;
  • v primeru pozitivnega izvida testiranja se ravna po navodilih izbranega zdravnika. NIJZ prične z epidemiološko preiskavo v kateri išče izvor okužbe in identificira kontakte okuženega. Zaposleni obvesti nadrejenega in kadrovsko službo o obdobju karantene oziroma izolacije in posreduje odločbo Ministrstva za zdravje.
  • Študent po e-pošti obvesti študentski referat in izvajalce pri katerih je opravljal vaje na FS.


Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 15.9.2020

Zadeva: Navodila za izvajanje ukrepov za uporabo skupnih prostorov UL FS  za preprečevanje okužb s koronavirusom 

V času možnosti okužbe s koronavirusom se uporaba predavalnic in sejnih sob izvaja prilagojeno v skladu s priporočili NIJZ. V skladu s tem izdajam naslednja interna navodila, ki se izvajajo pred in po uporabi teh prostorov in so v uporabi za čas veljavnosti priporočil NIJZ.

1. Navodila za uporabnike predavalnic

 • Pred vstopom v stavbo UL FS si morajo vsi razkužiti roke (razkužila so nameščena na vhodu v stavbo) in nadeti zaščitne maske.
 • V stavbo je potrebno vstopati posamično na razdalji najmanj 1,5 m.
 • Razdalja najmanj 1,5 m se mora vzdrževati v celi stavbi (na hodnikih, v avli, predavalnicah, sejnih prostorih, pisarnah, sanitarijah itd.).
 • Nošenje zaščitnih mask je v skupnih delih stavbe obvezno.
 • Nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi na prireditvah oz. dogodkih v zaprtem prostoru,  tako ob prihajanju in odhajanju na prireditev/dogodek, kot med samo prireditvijo oz. dogodkom v zaprtem prostoru, zaradi velikega števila ljudi, glasnega govorjenja in premikanja.
 • V primeru, da v prostore vstopajo posamezni zunanji udeleženci (obiskovalci) je obvezna evidenca prihodov pri receptorju (ime in priimek, stalni naslov in telefonska številka).
 • Evidenco zunanjih udeležencev na dogodkih (nad 10 do 50) mora organizator predložiti v dekanat pred dogodkom.


2. Dopustno število uporabnikov  v predavalnicah

Za zagotavljanje varne razdalje je treba maksimalno število udeležencev v prostorih prilagoditi razmeram in jih zato ustrezno zmanjšati, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Št. miz s sedežem Dodatni stol Površina m2 Oznaka  Postavitev miz
8 7 59 II/3A, II/3B, III/3A, III/3B, IV/3A, IV/3B Ravna-k
20 12 100 III/2, IV/2 Poševna-k
24 14 118 III/4 Poševna-k
28 8 118 IV/4 Poševna-k
34   100 II/2 Ravna-m
45   120 II/4 Ravna-m
36 12 150 V/2 Poševna-k
50   211 V/8 Poševna-k
15     Leskovarjeva soba Premična
11 5 53 Dvoriščna stavba P1 Ravna-k
15   53 Dvoriščna stavba N1 Ravna-m

 

Organizator mora v prostorih, kjer se lahko druži od 10 do največ 50 ljudi, obvezno voditi seznam prisotnih ljudi in zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in upoštevati higienska priporočila v skladu z navodili NIJZ.

3. Izvajanje prezračevanja prostorov

Prezračevanje prostorov se izvaja pred, med in po vsaki uporabi prostorov. Pred in po uporabi prezračevanje izvaja TVS, med uporabo pa uporabnik.

4. Evidenca prisotnosti

Seznam udeležencev hrani dekanat največ za čas enega meseca in se ga  posreduje NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, se seznam uniči.

5. Izvajanje razkuževanja prostorov

Razkuževanje prostorov izvaja TVS preko zaposlenih ali pogodbenih izvajalcev.
Po vsakem dogodku je treba v skladu s priporočili NIJZ izvesti razkuževanje prostorov. Le te se opravi pred in po uporabi prostorov. To se opravi z dezinfekcijskim sredstvom na osnovi alkohola Dezikim AL7. Še posebej skrbno razkužimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, okenske police, ročaji, držala ograj, stikala, straniščna školjka, potezna vrvica oziroma gumb za splakovanje stranišča, pipe umivalnikov, stene dvigal in majhnih prostorov (npr. za kopirni stroj), tipkovnice, slušalke, svinčniki za souporabo za stranke ipd.) oziroma z aktualnimi priporočili NIJZ na spletnem naslovu: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval

6. Zagovori zaključnih del

V času veljavnosti priporočil za preprečevanje okužb s koronavirusom se zagovori izvajajo prilagojeno v skladu s sprejetim protokolom (zagotovitev fizične razdalje, razkuževanje …), vendar brez pogostitve na UL FS.

Dogodek se izvaja na prilagojen način, in sicer:

 • Na posameznem zagovoru poleg predsednika komisije, mentorja, somentorja in kandidata, lahko sodelujeta še največ dva gosta. Število gostov se prilagodi glede na prostorsko zmožnost, tako da je še mogoče zagotoviti izvajanje ukrepov v skladu s priporočili NIJZ.
 • Udeležence se seznani z navodili za udeležbo pred dogodkom in ob začetku vsakega dogodka.
 • Gosti morajo spoštovati navodila, ki so navedena v točki 1 tega navodila. Če pride naenkrat več gostov, jih organizator zaprosi, da počakajo na primerni razdalji in jih pospremi v predavalnico.
 • Udeleženci vstopajo posamezno in sedejo na označena mesta. Sedeži morajo biti razporejeni najmanj 1,5 m narazen.
 • Skupno fotografiranje se začasno ne izvaja.
 • Pogostitve po zagovorih se začasno ne izvajajo. 
 • V primeru podpisovanja si morajo vsi člani komisije zagotoviti svoje pisalo.

 

V primeru suma na okužbo so zaposleni in študenti DOLŽNI ostati doma in poklicati svojega ali dežurnega zdravnika ter se ravnati v skladu z njegovimi navodili in že danimi priporočili.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo študentom na FS

Obvestilo UL FS, 1.9.2020

Zadeva: Pedagoški proces v študijskem letu 2020/2021

Spoštovane študentke in študenti Fakultete za strojništvo.

Predavanja in vaje smo kljub vsem nepredvidljivim razmeram v študijskem letu 2019/2020 uspešno zaključili. Pred nami pa je novo, ki nam bo postavilo nove izzive.

Način izvajanja pedagoškega procesa bomo prilagajali epidemiološkim razmeram in navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi priporočilom NIJZ.

Trenutno predvidevamo, da bo pedagoški proces potekal hibridno. Predavanja bodo potekala delno preko spleta in delno na fakulteti, razmerje pa bo odvisno od velikosti skupin in predavalnic. Vaje bodo potekale redno vendar bodo skrajšane glede na število skupin.

O vseh pomembnih informacijah, vezanih na izvedbo študijskega procesa, vas bomo sproti seznanjali na naši spletni strani.

V prihajajočih tednih pa vam želimo lep preostanek počitnic, predvsem pa, da si naberete novih moči za prihajajoče študijsko leto.

 

Najlepša hvala za vaše razumevanje.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 14.7.2020

Zadeva: Navodila za delo na Fakulteti za strojništvo UL s 14. 7. 2020

Spoštovani!

Vlada Republike Slovenije je v Ur. l. 92/2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi v RS. S tem odlokom se zbiranje omeji na največ 10 ljudi oz. na največ 50 ljudi, če sklicatelj vodi seznam prisotnih.

Na osnovi tega odloka so vsi sklicatelji zbiranja ljudi na FS, ki presega 10 in do največ 50 ljudi, dolžni najmanj 48 ur pred pričetkom zbiranja v potrditev v dekanat posredovati soglasje za odobritev zbiranja, ki vsebuje naslednje podatke:

 1. ime in priimek sklicatelja – vodja LAB, njegov telefon,
 2. lokacijo zbiranja (kraj, ulica, hišna številka, oznako prostora - predavalnice),
 3. podatek o prostoru (zaprt ali odprt),
 4. imena in priimke udeležencev zbiranja z naslovom stalnega prebivališča.

Zbiranje več kot 10 ljudi na FS brez odobritve dekana oz. pooblaščene osebe ni dovoljeno!

 

Na FS smo dolžni spoštovati tudi že dana navodila z dne 26. 6. 2020, objavljena na spletni strani FS, in sicer:

Na hodnikih, stopnišču, avli in v dvigalih je OBVEZNA uporaba maske in razkuževanje rok.

Preverjanje znanja in zagovori naj se izvedejo, kot ste načrtovali. V primeru izvedbe na FS se upošteva razdalja 1,5 m in splošne ukrepe za preprečevanje okužb. Pri zagovorih je v prostoru lahko le toliko udeležencev, da bo zagotovljena razdalja najmanj 1,5 m.

Pri vseh oblikah neposrednega kontakta s študenti (preverjanje znanja, zagovori) jih mora izvajalec vedno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika.

Pri vseh dejavnostih na FS še naprej upoštevamo naslednje splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb:

 • medsebojno razdaljo 1,5m,
 • skrb za umivanje oz. razkuževanje rok po vsakem prijemanju predmetov in površin, ki jih uporabljajo tudi drugi ljudje,
 • iste predmete naj uporablja čim manj ljudi,
 • ne dotikamo se obraza (oči, nos, usta) z nečistimi/neumitimi rokami,
 • upoštevamo higieno kašlja,
 • naravno prezračevanje prostorov najmanj na 2 uri.

V primeru suma na okužbo so zaposleni in ŠTUDENTI DOLŽNI ostati doma in poklicati svojega ali dežurnega zdravnika ter se ravnati v skladu z njegovimi navodili in že danimi priporočili.

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 26.6.2020

Zadeva: Navodila za delo na Fakulteti za strojništvo UL s 26.6.2020

Spoštovani!

Vlada Republike Slovenije je v Ur.l. 90/2020 izdala  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. S tem odlokom se v zaprtih javnih prostorih začasno določi obvezna uporaba zaščitne maske (ali druga oblika zaščite ustnega in nosnega predela obraza) in obvezno razkuževanje rok. Pri delu na FS glede na priporočila NIJZ  upoštevamo tudi naslednja navodila spodaj.

Preverjanje znanja in zagovori naj se izvedejo kot ste načrtovali. V primeru izvedbe na FS se upošteva razdalja 1,5 m in splošne ukrepe za preprečevanje okužb. Pri zagovorih je v prostoru lahko le toliko udeležencev, da bo zagotovljena razdalja najmanj 1,5 m.

Pri vseh oblikah neposrednega kontakta s študenti (preverjanje znanja, zagovori) jih mora izvajalec vedno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika.

Pri vseh dejavnostih na FS še naprej upoštevamo naslednje splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb:

 • medsebojno razdaljo 1,5;
 • skrb za umivanje oz. razkuževanje rok po vsakem prijemanju predmetov in površin, ki jih uporabljajo tudi drugi ljudje,
 • iste predmete naj uporablja čim manj ljudi,
 • ne dotikamo se obraza (oči, nos, usta) z nečistimi/neumitimi rokami,
 • upoštevamo higieno kašlja,
 • naravno prezračevanje prostorov najmanj na 2 uri,

V primeru suma na okužbo so zaposleni in študenti DOLŽNI ostati doma in poklicati svojega ali dežurnega zdravnika ter se ravnati v skladu z njegovimi navodili in že danimi priporočili.

 

prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 22.6.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Zadeva: Navodila za delo na Fakulteti za strojništvo UL s 23. 6. 2020

Spoštovani!

Vlada Republike Slovenije je sprejela  Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS, št. 86/2020, stran 3177, ki začne veljati 23. junija 2020. S tem odlokom so preklicana dosedanja navodila. Pri delu na FS glede na priporočila NIJZ  še vedno upoštevamo naslednja navodila.  

Preverjanje znanja in zagovori naj se izvedejo kot ste načrtovali. V primeru izvedbe na FS se upošteva razdalja 1,5 m in splošne ukrepe za preprečevanje okužb. Pri zagovorih je v prostoru lahko le toliko udeležencev, da bo zagotovljena razdalja najmanj 1,5 m. Pri vseh oblikah neposrednega kontakta s študenti (preverjanje znanja, zagovori) jih mora izvajalec vedno jasno opozoriti, da morajo v primeru simptomov ali suma okužbe dihal ostati doma in poklicati osebnega zdravnika.  

Pri vseh dejavnostih na FS še naprej upoštevamo naslednje splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb:
• medsebojno razdaljo 1,5 m,
• skrb za umivanje oz. razkuževanje rok po vsakem prijemanju predmetov in površin, ki jih uporabljajo tudi drugi ljudje,
• iste predmete naj uporablja čim manj ljudi,
• ne dotikamo se obraza (oči, nos, usta) z nečistimi/neumitimi rokami,
• upoštevamo higieno kašlja,
• naravno prezračevanje prostorov najmanj na 2 uri.
 

V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO SO ZAPOSLENI IN ŠTUDENTI DOLŽNI OSTATI DOMA IN POKLICATI SVOJEGA ALI DEŽURNEGA ZDRAVNIKA TER SE RAVNATI V SKLADU Z NJEGOVIMI NAVODILI IN ŽE DANIMI PRIPOROČILI.    

 

Prof. dr. Mitjan Kalin, dekan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo UL FS, 29.5.2020

Obvestilo zaposlenim na FS

Zadeva: Navodila za delo na Fakulteti za strojništvo UL s 1. 6. 2020

Spoštovani!
 
V skladu z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2, obvestilom UL in priporočili NIJZ za sproščanje ukrepov, v nadaljevanju izdajam naslednje navodilo za delo na Fakulteti za strojništvo v obdobju po 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 oz. do preklica.

 

  VSEBINA Ukrep. Pri vsakem ukrepu, ki se izvaja na FS, je potrebno spoštovati SPLOŠNA NAVODILA, zapisna spodaj.

1.

Predavanja

Se izvedejo preko spleta.

2.

Vaje

Če jih ni možno izvesti preko spleta in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti, se izvedejo na FS v skladu z navodili pod Ad. 2. 

3.

Kolokviji, izpiti

V čim večji meri se priporoča izvedbo preko spleta. Če preverjanja znanja ni možno izvesti preko spleta, se izvede na FS v skladu z navodili pod Ad. 3. 

4.

Zagovori zaključnih del

Se izvajajo preko spleta do preklica.

5.

Individualno delo z mentorjem

nazaj na seznam