Javna (mednarodna) objava prostih delovnih mest: ASISTENT (šifra DM: D010001), v vseh treh nazivih: asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom, za področje Tribologija in terotehnologija ali Strojništvo

od 15.06.2022 do 25.06.2022

lokacija: Fakulteta za strojništvo

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (šifra DM: D010001), v vseh treh nazivih: asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom, za področje Tribologija in terotehnologija ali Strojništvo
        
    Registrska številka objave na ZRSZ: OM61760

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / magisterij znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / doktorat znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri / doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) strojne ali druge naravoslovne tehnične smeri
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za habilitacijsko področje Tribologija in terotehnologija ali Strojništvo.
 • Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat  skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova  prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat tujec in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi)
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.


3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo: od 15.06.2022 do 25.06.2022

Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.

Kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti na e-naslov:  


5. Delovno razmerje:

Določen čas, polni delovni čas (40 ur/teden), do 31.08.2023.

6. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Mateja Pustotnik
    Telefonska številka: 01 4771 661
    E-mail:

 

nazaj na seznam