Raziskovalci

A

soba VP-9,
tel.: 243

soba TINT,
tel.: 241

soba TINT,
tel.: 467

soba CEM,
tel.: 01 6207 107

B

soba N-17,
tel.: 435

soba I-5,
tel.: 153

soba N-5,
tel.: 423

soba DS-P5,
tel.: 228

C

soba S-II/82A,
tel.: 732

Č

soba VP - 9,
tel.: 703

soba DS - N3,
tel.: 231

soba DS-P4,
tel.: 227

soba TINT,
tel.: 467

soba N-16,
tel.: 435

D

soba DS-N3,
tel.: 236

soba 314,
tel.: 314

F

soba III/6,
tel.: 719

soba DS-P5,
tel.: 228

G

soba 60 A,
tel.: 458

soba I-5,
tel.: 153

soba 60 A,
tel.: 458

soba IV/5,
tel.: 176

soba N-4,
tel.: 453

soba I-6,
tel.: 151

soba 804,
tel.: 172

H

soba I-5,
tel.: 153

soba N-20,
tel.: 442

soba N-17,
tel.: 435

J

soba TINT,
tel.: 467

soba S-I-59,
tel.: 219, 724

K

soba N-20,
tel.: 442

soba II/6,
tel.: 418

soba N-17,
tel.: 435

soba N7,
tel.: 425

soba IV/5,
tel.: 202

soba TINT,
tel.: 466

soba N-19,
tel.: 438

soba I-6,
tel.: 162

soba S-I-55, S-K-16,
tel.: 725, 761

soba N4,
tel.: 422

soba Tobačna, Tržaška 2 ,
tel.: 330

soba K-9,
tel.: 102

soba 211,
tel.: 211

soba 512,
tel.: 512

soba N-7,
tel.: 425

soba 512,
tel.: 512

soba VP-21,
tel.: 130

soba 304,
tel.: 304

soba 702,
tel.: 653

L

soba SK-11, 207,
tel.: 705, 205

soba I-5,
tel.: 153

soba II/6,
tel.: 446

soba I/6,
tel.: 151

soba N-1,
tel.: 419

M

soba 60 A,
tel.: 458

soba S-I-64,
tel.: 753

soba 404,
tel.: 404

soba 311,
tel.: 311

soba II/6,
tel.: 446

soba 56,
tel.: 760

soba 604,
tel.: 603

soba 616,
tel.: 174

N

soba VP - 9,
tel.: 128

O

soba DS-P5,
tel.: 228

soba S-I-59,
tel.: 239, 724

soba 616,
tel.: 729

soba 312,
tel.: 312

P

soba Tobačna, Tržaška 2 ,
tel.: 262

soba 206,
tel.: 206

soba N-17,
tel.: 436

soba N-13,
tel.: 430

soba VP-9,
tel.: 243

soba II/6,
tel.: 418

soba N 4,
tel.: 453

soba I/5,
tel.: 153

soba 513,
tel.: 513

soba 207,
tel.: 205

soba II-6,
tel.: 446

soba 605,
tel.: 605

soba N-18,
tel.: 435

soba 616,
tel.: 157

soba CEM,
tel.: 01 620 7 107

soba S-I-56,
tel.: 760

R

soba DS - P6,
tel.: 229

soba I-5,
tel.: 150, 419

soba S-I-56,
tel.: 760

soba N-17,
tel.: 775

soba N-17,
tel.: 716

soba N-21,
tel.: 440

S

soba N 4,
tel.: 422, 458

soba 305,
tel.: 305

soba DS - P4,
tel.: 227

Š

soba N-5,
tel.: 410

soba IV/5,
tel.: 202

soba DS-N 3,
tel.: 238

T

soba 512,
tel.: 512

soba II/6,
tel.: 418

soba 513,
tel.: 513

V

soba TINT,
tel.: 241

soba N-17,
tel.: 740

soba 311,
tel.: 311

soba S 64,
tel.: 753

soba N-4,
tel.: 453

Z

soba DS - P 5,
tel.: 228

soba 312,
tel.: 312

soba 311,
tel.: 311

soba S-I-56,
tel.: 760

Ž

soba 310,
tel.: 310

soba 310, SK-23,
tel.: 310, 701