Navodila in obrazci

ZAMENJAVA IZBIRNIH PREDMETOV BOLONJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Študentje študijskih programov I. stopnje Strojništvo lahko izberete izbirni predmet v okviru predmetnega stebra Splošni izbirni predmeti po lastni izbiri, na katerem koli programu, kateri koli fakulteti oz. univerzi. Zamenjava izbirnega predmeta je možna takoj po vpisu, vendar najkasneje do 30. septembra tekočega študijskega leta. Zamenjave predmetov med študijskim letom niso možne. Izbirni predmet je možno zamenjati le v skladu z navodili za zamenjavo izbirnega predmeta. NAVODILA


OPRAVLJANJE DIFERENCIALNIH IZPITOV za vpis na II. stopnjo - velja le za študente drugih fakultet

Diplomanti drugih fakultet oddajo v študentski referat vlogo za opravljanje manjkajočih obveznosti, ki so potrebne za vpis (vloga). Opravljanje manjkajočih obveznosti se jim zaračunava po ceniku UL in sklepu 86. kolegija dekana z dne 17. 8. 2015 (264,00 EUR vaje + 60,00 EUR izpit).

 

DVOJNIK ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

V primeru izgube, kraje ali uničenja študentske izkaznice, lahko v referatu zaprosite za izdajo dvojnika. Potrebujete potrdilo o preklicu dokumenta na Uradnem Listu; Dunajska cesta 167, Ljubljana (obvoznica Bežigrad) ali http://www.uradni-list.si/2, Opomba: Preklic študentskih izkaznic. V Uradnem listu RS se ne preklicuje več študentskih izkaznic, ki so bile izdane od 1. 8. 2013 dalje, saj je Univerza v Ljubljani sprejela Spremembe in dopolnitve Pravilnika o študentski izkaznici.  Vloga za izdajo dvojnikaPRIJAVA NA KOMISIJSKI IZPIT

Na osnovi 33. člena Pravil o preverjanju in ocenjevanju znanja študenta UL FS, je četrto, peto in šesto opravljanje izpita komisijsko. Komisijski izpitni roki so po pravilih razpisani trikrat v letu, to je na zadnjem roku rednega izpitnega obdobja. Nosilec predmeta lahko komisijske izpitne roke določi tudi izven zgornjih pravil. Na komisijski izpit (četrto (4.) in peto (5.) opravljanje) se študent  lahko prijavi preko sistema VIS, za 6. opravljanje izpita pa mora študent najprej v Študentski referat oddati vlogo. Referat vlogo posreduje na Senat FS. Po odobritvi Senata, študenta na izpit prijavimo preko referata. V nekaj dneh po izpitu študent po pošti dobi račun za plačilo komisijskega izpita. V kolikor račun ni plačan do valute, sistem VIS blokira nadaljnje prijavljanje na izpite.  Vloga

 

NAVODILA ZA IZPIS IZ FAKULTETE

Za izpis iz Fakultete za strojništvo potrebujete naslednje dokumente:

  • Indeks (le za generacije študentov vpisane pred š.l. 2011/12)
  • Študentsko izkaznico,
  • Potrdilo iz knjižnice, da imate poravnane vse obveznosti,
  •  Vloga za izpis

Študenti izrednega študija za izpis poleg zgoraj navedenih dokazil, potrebujejo tudi potrdilo računovodske službe FS o vseh poravnanih obveznostih po pogodbi oz. vlogo za odobritev odpisa terjatev. V primeru, da je bil plačnik študija podjetje, tudi izjavo podjetja o soglasju izpisa študenta iz fakultete. V primeru da se iz fakultete izpisujete v času veljavnega statusa morate vrniti tudi vsa potrdila o vpisu, ki ste jih prejeli na fakulteti za š.l., v katerem se izpisujete. V primeru, da nimate vseh potrdil, morate poleg ostale dokumentacije predložiti tudi izjavo. Izjava