Postopki in obrazci

Postopki na doktorskem študiju UL FS

Doktorski študijski program obsega 4 postopke:

  • Registracijo izpitov
  • Prijavo teme doktorske disertacije
  • Oddajo in ocenitev doktorske disertacije
  • Zagovor doktorske disertacije 

Opis pozameznih postopkov na doktorskem študiju UL FS

 

Vloga za registracijo izpitov

Kandidat s pomočjo predlaganega mentorja izdela predlog raziskovalnih hipotez in obrazloži cilj in namen predvidenega raziskovalnega programa na obrazcu za registracijo okvirne teme, mentorja, so-mentorja (če je s strani mentorja predlagan), izpitov in komisije za zagovor seminarjev za doktorski študij.  Opis celotnega postopka registracije izpitov

Priloge:

 

Obvestilo o izpitu (prijavnica)

V skladu s 138. členom Statuta UL se uspeh na izpitu ocenjuje z ocenami od 1-10, pri čemer za pozitivno oceno šteje ocena od 6 – 10. Podrobnosti glede preverjanja znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja  študenta UL FS. Obvestilo o uspešno opravljenem izpitu se odda v Študentski referat, da se kandidatu ocena zavede v njegov elektronski indeks. Na doktorskem študiju ni elektronske prijave na izpit, temveč kandida izpolni klasično prijavnico in jo predloži izvajalcu predmeta: Obvestilo o izpitu (prijavnica)

 

Postopek prijave teme doktorske disertacije

V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter imajo odobreno temo doktorske disertacije s strani UL. POSTOPKI na DOKTORSKEM ŠTUDIJU-21-3-2018- PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Priloga 1: Prijava teme dr disertacije na UL FS

Priloga 2:  Primer življenjepisa.doc

Priloga 3: Vloga za nadaljevanje in dokončanje študija (če je od zadnjega vpisa v letnik preteklo dve leti ali več)

Priloga 4: Soglasje mentorja, da soglaša s predlogom dr teme_SLO

Priloga 5:

Soglasje somentorja, da soglaša s predlogom dr teme_SLO

Soglasje somentorja, da soglaša s predlogom dr teme_ANG.pdf

 

Priloga 6: obrazec za mentorja - predlog KSDŠ

Terminski plan organov FS za tekoče študijsko leto (glej oznako KDŠ)

V vednost:  Pridobitev soglasja etične komisije

POMEMBNO:

Pri študentih, ki so na članici temo doktorske diseratcije prijavili od 14.10.2017 dalje (šteje se datum kandidatove vloge) se postopki vodijo po novem Pravilniku o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, ki velja od 14 .10. 2017.

Študenti, ki so na članici temo doktorske disertacije prijavili pred 14.10.2017 (šteje se datum kandidatove vloge), torej pred začetkom veljavnosti novega Pravilnika o doktorskem študiju UL, se postopki vodijo po Statutu UL, ki je veljal do 11.2.2017.

Ne glede na datum prijave teme doktorske disertacije, soglasje k temi na triletnem doktorskem študijskem programu, ki se bo izvajal še vključno z gen. vpisano v 1. letnik v š.l. 2018/2019*) velja štiri leta od datuma potrditve na UL, vendar najkasneje do 30.9.2026*.

(* - 1. letnik 2018/2019, 2. letnik 2019/2020, 3. letnik 2020/2021, dodatno leto 2021/2022 + 4 leta veljavnost teme = do 30.9.2026 – zaključiti triletne doktorske študijske programe)

Navodila UL glede izvajanja novega pravilnika

Sklep UL za ponovno prijavo doktorske teme

 

Postopek preverjanja podobnosti vsebin

Hkrati z oddajo doktorskega dela v ŠR za javni ogled, mora kandidat isto verzijo oddati tudi v elektronski obliki pisnega doktorskega dela v študentski informacijski sistem VIS, kjer se izvede postopek preverjanja podobnosti vsebin. Mentor na podlagi analize preverjanja podobnosti vsebine v (10) desetih delovnih dneh odloči ali je doktorsko delo primerno za zagovor.

V kolikor mentor presodi, da je študent podobne dele besedila neustrezno označil in da gre za previsok delež podobnih vsebin zahteva popravke vsebine, ki jih mora študent odpraviti najkasneje v roku (10) deset delovnih dni. Pri tem se smiselno uporablja Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija ter Navodila za oddajo elektronskih oblik pisnih zaključnih del študija in preverjanje podobnosti vsebine  na UL.

Delež podobnosti vsebin zaključnih del je določen s sklepom Senata FS.

Po sklepu Senta FS, z dne 15. 6. 2017 je delež podobnosti vsebin doktorskih del lahko 20% do 30% o čemer odloči mentor, pri tem pa je lahko maksimalno 5% iz enega vira

 

Tabela za evidentiranje prisotnosti na predstavitvah tem in zagovorih seminarjev in doktorskih del

V času doktorskega študija mora kandidat najmanj 5 (petkrat) prisostvovati pri javnem zagovoru seminarjev ali javnih predstavitvah dispozicij tem doktorskih del ali pri javnih zagovorih doktorskih del drugih kandidatov doktorskega študijskega programa na FS. Kandidat mora sam voditi evidenco o svoji prisotnosti na javnih predstavitvah drugih študentov doktorskega študijskega programa na posebnem obrazcu. Obrazec je veljaven, če so v razpredelnici, za vsako prisotnost kandidata, ustrezni podpisi. V celoti izpolnjen obrazec mora kandidat z ustreznimi podpisi oddati v RŠZ, pred oddajo doktorskega dela v pisni obliki. Tabela

 

Predloga za zagovor zaključnih in seminarskih nalog

Senat FS je na svoji 4. seji,dne 28.11.2011 sprejel sklep 5.5.1:
"V cilju okrepitve celostne podobe FS strokovne službe pripravijo enotno predlogo (template) za predstavitve in zagovore seminarskih ter zaključnih del za vse študijske programe, ki se izvajajo na FS. Kandidati uporabljajo predlogo na svojih javnih predstavitvah na FS. V primeru pogodbenih obveznosti iz naslova sofinanciranjih del, se lahko uporablja tudi pogodbeno določene označbe. Zahvale pokroviteljem in sponzorjem se izvede na zadnji strani." Predloga za zagovor zaključnih in seminarskih nalog na FS.