Doktorski študij

STAR DOKTORSKI PROGRAMNEPOSREDEN PREHOD NA DOKTORSKI ŠTUDIJ - ni več v veljavi

Statut UL, 99.člen: Kandidatu, ki je na magistrskem študiju opravil vse predpisane obveznosti razen izdelave magistrske naloge, lahko Fakulteta za strojništvo pod določenimi pogoji dovoli izdelavo doktorskega dela.

VPIS V 3. LETNIK - zadnji vpis v š.l. 2010/2011
V kolikor kandidat želi študij nadaljevati na doktorskem študiju z neposrednim prehodom v 3. letnik mora imeti:

 • Opravljenih za 60 KT obveznosti (s povprečno oceno prav dobro 9)
 • Objavljen članek (ali zagotovilo o objavi članka)
 • Izjava o nadaljevanju študija

Ali:

 • Opravljenih za 90 KT obveznosti (s povprečno oceno prav dobro 9)
 • Izjava o nadaljevanju študija


Vpis v 3. letnik z neposrednim prehodom na doktorski študij odobri Komisija za doktorski študij in nato še Senat FS, na osnovi predloga za neposredni prehod na doktorski študij, ki ga na Komisijo za doktorski študij poda kandidatov mentor.

Študent prejme sklep o odobrenem neposrednem prehodu s strani Fakultete za strojništvo, s katerim se mu, poleg izpolnjevanja drugih pogojev, omogoči vpis v 3. letnik.


POTRDITEV TEME DR. DISERTACIJE NA UNIVERZI V LJUBLJANI - ni več v veljavi

Da se študentu potrdi tema doktorske disertacije, najprej na FS nato pa tudi s strani Univerze v Ljubljani mora študent:

 • opraviti vse predpisane izpite in seminarje na magistrskem študiju s povprečno oceno najmanj prav dobro (9) in
 • objaviti ali v objavo sprejet članek v mednarodni tuji reviji z IF z max. 4 avtorji oz. soavtorji,
 • podati posebno izjavo o nadaljevanju študija, s katero zaprosi za neposredni prehod na doktorski študij, ne da bi pisal magistrsko nalogo.
 • sklep o odobrenem neposrednem prehodu s strani članice.

Op.: Članek mora biti s področja teme doktorskega dela in je v doktorsko delo lahko smiselno vključen.

Za postopek potrditve teme dr. disertacije na UL mora kandidat na Komisijo za doktorski študij FS poleg Prijave teme,
predložiti še naslednje priloge:

 • utemeljitev programa doktorskega dela (obrazložitev, pregled tematike in cilji),
 • seznam literature, ki obravnava prijavljeno tematiko,
 • diplomo univerzitetnega diplomskega študija in diplomo o opravljenem magisteriju,
 • biografijo in bibliografijo,
 • izjavo, da ni nikjer drugje prijavljen za doktorski študij,
 • potrdilo o plačilu prijavnine (velja le za kandidate, ki so predhodno zaključili magistrski študij).


Utemeljitev teme doktorske disertacije mora vsebovati naslednje elemente:

 1. Pregled stanja na obravnavanem področju
 2. Znanstvena hipoteza
 3. Metodologija dela
 4. Pričakovani prispevek znanosti
 5. Sklep
 6. Pregled literature na obravnavanem področju


Mentor mora na isto Komisijo za doktorski študij FS predložiti pisni predlog komisije za oceno primernosti predlagane teme doktorske disertacije. Minimalno število članov imenovanih v komisijo so 3, v primeru somentorstva pa je 4. V komisijo mora biti obvezno imenovan tudi član izven FS.

Ko se na fakulteti potrdi ocena primernosti doktorske teme se na Univerzo v Ljubljani pošlje predpisano dokumentacijo, kjer se istočasno potrjuje: neposreden prehod, mentor (in somentor), tema dr. disertacije ter, na osnovi potrjenega predloga mentorja, tudi pisanje v angleškem jeziku.

Univerza v Ljubljani na osnovi sklepa Komisije za doktorski študij UL izda sklep o odobritvi:
- neposrednega prehoda
- teme
- mentorja (oz. somentorja)
- (pisanje dr. disertacije v angleškem jeziku)

Na osnovi tega sklepa fakulteta izda kandidatu odločbo o odobritvi teme. Od datuma tega sklepa mora kandidat tudi zaključiti študij v navedenem roku. Kopijo te odločbe kandidat, ob oddaji doktorskega dela v študentski referat, veže v vse izvode doktorskega dela.


VPIS V 4. LETNIK - zadnji vpis v š.l. 2011/2012

 • opravljenih za 90 KT obveznosti
 • objavljen članek (ali zagotovilo o objavi članka)
 • odobren neposrednen študij na UL
 • odobrena temo doktorske teme na UL

 

ZAKLJUČEK DOKTORSKEGA ŠTUDIJA   - do 30.9.2016 (tj. vključno z zagovorom doktorske disertacije)
Kandidat konča doktorski študij na Fakulteti za strojništvo, ko:

 • utemeljitev programa doktorskega dela (obrazložitev, pregled tematike in cilji),
 • seznam literature, ki obravnava prijavljeno tematiko,
 • diplomo univerzitetnega diplomskega študija in diplomo o opravljenem magisteriju,
 • biografijo in bibliografijo,
 • izjavo, da ni nikjer drugje prijavljen za doktorski študij,
 • potrdilo o plačilu prijavnine (velja le za kandidate, ki so predhodno zaključili magistrski študij).
 • opravljenih za 90 KT obveznosti
 • objavljen članek (ali zagotovilo o objavi članka)
 • odobren neposrednen študij na UL
 • odobrena temo doktorske teme na UL