Navodila za izdelavo in opremo magistrskih in doktorskih del

Vsebina dela
Vsebina dela je sestavljena vedno po enakem vzorcu, vsebovati mora: izvleček, vsebinsko kazalo, seznam simbolov, uvod, glavni del, ki je smiselno razdeljen na več podpoglavij, sklep, seznam uporabljene literature in virov ter morebitne priloge.

 • Izvleček obsega 10 do 15 vrstic. V njem je opisano jedro problema, potek in način rešitve ter navedeni glavni rezultati dela. Izvleček ne sme biti uvod v problematiko in tudi ne sklep raziskave.
 • Uporabljeni simboli morajo biti enoznačni in razvrščeni po abecedi. Oznake v besedilu, v enačbah in skicah morajo biti točno definirane, vsaka veličina mora imeti svoj simbol.

 • Uvod ima namen, da bralca uvede v delo. V njem je razložena problematika dela, razčlenjene so zahteve in cilji naloge. Obsega eno do dve strani.


 • V glavnem, najobsežnejšem poglavju mora biti podan sistematični opis opravljenega dela, navedena vsa samostojna izvajanja avtorja, njegova teoretična razmišljanja, računski rezultati, kratek opis merilnih naprav in analiza merilnih rezultatov

V delu ne sme biti prevodov ali daljših izvajanj drugih avtorjev, navedeni naj bodo samo njihovi rezultati, njihove izhodiščne predpostavke in področje veljavnosti, vse z navedbo literature in virov (glej spodaj Pravila za citiranje in navajanje literature). Tekst mora biti pisan v kratkih in jedrnatih stavkih tako, da je brez težav mogoče slediti vsem izvajanjem.
Celotno gradivo mora biti smiselno razdeljeno na podpoglavja. Dobrodošle so enostavne in jasne skice, ki skrajšujejo besedilo ali pripomorejo k razumljivosti poročila. Tudi vse skice in preglednice morajo biti oštevilčene in podnaslovljene tako, da je povsem jasno, kaj predstavljajo. V tekst morajo biti vstavljene približno tam, kjer so omenjene.
Prav tako je treba oštevilčiti tudi vse enačbe in označiti, katere enačbe so bile uporabljene tako, da je bralcu omogočeno preverjanje vseh izvajanj.

 • Na koncu tehničnega poročila mora biti napisan sklep, iz katerega so pregledno razvidni doseženi rezultati in avtorjev prispevek k znanosti. Tekst obsega eno do dve strani. V sklepu so lahko navedene tudi ideje, ki so nastale med delom in ki bi bile lahko predmet novih raziskav.


 • Pri uporabi enačb, snovnih vrednosti in drugih podatkov, ki niso splošno poznani, mora biti vedno navedena literatura in viri. Vsa uporabljena literatura in viri morajo biti na koncu tehničnega poročila zbrani v posebnem seznamu in oštevilčeni.

 • Morebitne priloge vsebujejo manj pomembne informacije in dopolnjujejo celovit prikaz raziskave.


PISANJE DR. DELA V ANGLEŠKEM JEZIKU
V primeru, da je kandidatu skupaj z odločbo o potrjeni doktorski temi s strani UL odobreno tudi pisanje dela v angleškem jeziku, mora kandidat

 • ključne besede z izvlečkom,
 • uvod,
 • obsežen povzetek (4 strani) in

 • zaključek

pripraviti v slovenskem jeziku
. Vse to veže na koncu doktorskega dela (za Izjavo in pred Dodatkom). Življenjepis pa kandidat napiše dvojezično.


Oblika dela

Obseg dela je odvisen od širine problema in globine raziskave. Diplomsko delo obsega 60 do 80, magistrsko 80 do 100 in doktorsko delo 100 do 120 strani teksta brez prilog, približno 30 do 35 tipkanih vrstic na stran, format A4. Priporočena pisava je "Times New Roman" in njej podobne. Daljši računalniški izpisi, projektni načrti ali obsežnejši merilni rezultati so zbrani v prilogi. Samo delo mora biti vezano v trde platnice.
1. Naslovna stran na platnici, priloga 1 (za spec. študij: priloga)
2. Na hrbtu vezanega izvoda: oznaka M (za mag. študij), Sp (za spec. študij) ali Dr (za dr. študij) + tekoča številka (iz odločbe o potrjeni temi), ime in priimek avtorja ter začetek naslova dela (npr. tri besede ... ) priloga 2,
3. Prazen list.
4. Ponovljeno: enako kot naslovna stran, vendar z navedbo mentorja, priloga 3 (za spec. študij - glej prilogo pod tč. 1)
5. Odločba Fakultete za strojništvo o potrjeni temi na UL. Veže se kopija, original pa lahko kandidat veže v svoj izvod dr. dela.
6. Stran, ki je namenjena posvetilu, zahvali financerju in podobno, priloga 4 stran ni obvezna.
7. Oznaka (M ali Dr) in tekoča številka (iz odločbe o potrjeni temi) ter UDK številka (za UDK številko študent pošlje v knjižnico na e-naslov: naslednje podatke v slovenskem jeziku: - ime in priimek, - naslov naloge, - najmanj pet ključnih besed (v množini), - izvleček oz. povzetek, priloga 5.
8. Povsem enako kot točka 7, le prevod v angleški jezik, priloga 6.
9. Vsebinsko kazalo
10. Seznam simbolov
11. Uvod
12. Opis in razlaga opravljenega dela
13. Sklep
14. Literatura in viri (glej spodaj pravila za citiranje in navajanje literature)
15. Priloge
16. Življenjepis avtorja, napisan v tretji osebi; vsebuje osnovne podatke avtorja, šolanje, zaposlitve in obsega 15 do 20 vrstic.
17. Izjava avtorja o samostojnosti izdelave raziskave, priloga 7. (za spec. študij - glej prilogo pri tč. 1)

PRAVILA ZA CITIRANJE IN NAVAJANJE LITERATURE

Senat FS je na svoji 4. seji, dne 28.11.2011 sprejel sklep 5.5.1:
"V cilju okrepitve celostne podobe FS strokovne službe pripravijo enotno predlogo (template) za predstavitve in zagovore seminarskih ter zaključnih del za vse študijske programe, ki se izvajajo na FS. Kandidati uporabljajo predlogo na svojih javnih predstavitvah na FS. V primeru pogodbenih obveznosti iz naslova sofinanciranjih del, se lahko uporablja tudi pogodbeno določene označbe. Zahvale pokroviteljem in sponzorjem se izvede na zadnji strani."

V skladu z zgornjim sklepom v prilogi objavljamo Predlogo za zagovor zaključnih in seminarskih nalog na FS.

Prosimo, da se predlogo dosledno uporablja pri vseh zagovorih zaključnih in seminarskih nalogah od 2012 naprej.


NAVODILA ZA ZAGOVOR SPEC., MAG. IN DR. DEL NA UL, FS - PROTOKOL


Do dne zagovora doktorske disertacije mora kandidat, iz doktorske disertacije, v Wordovem dokumentu po e-pošti na poslati :
- življenjepis in
- slovensko in angleško stran s ključnimi besedami in izvlečkom


Kandidat mora na dan zagovora doktorske disertacije dostaviti tudi izpolnjene spodnje dokumente:
- statistični vprašalnik, veljavnost izkaznice, potrdilo knjižnice in soglasje za uporabo e-naslova
- izjavo UL za promocijo doktorjev znanosti o osebnih podatkih