Pravila univerzitetnega podiplomskega študija

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. 119/2006) in Statutom Univerze v Ljubljani (Ur.l. 8/2005) je Senat Fakultete za strojništvo na svoji seji 30. 10. 1997 sprejel in na svojih sejah dne 27. 06. 2002, 30. 10. 2003, 24. 01. 2008 in 25.2.2010 dopolnil naslednja

PRAVILA univerzitetnega podiplomskega študija Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

1. člen
Ta pravila določajo:
 • delo Komisije za podiplomski študij,
 • postopke za prijavo in potrditev teme ter za oceno in zagovor univerzitetnih podiplomskih študijskih programov, ki jih organizira in izvaja fakulteta,
 • izvajalce študija


DELO KOMISIJE ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

2. člen
Splošno
Komisija za podiplomski študij je delovno telo Senata Fakultete za strojništvo, deluje samostojno:
 • obravnava in pripravlja ustrezne predloge za senat v zvezi z doktorskim in magistrskim študijem,
 • obravnava predlog vsakoletnega razpisa za podiplomski študij za potrditev na Senatu Fakultete za strojništvo in na Senatu Univerze v Ljubljani,
 • obravnava prijave na podiplomski študij in potrjuje sprejem kandidatov,
 • obravnava predloge za nove predmete na podiplomskem študiju in spremembe že obstoječih ter jih posreduje v sprejem Senatu Fakultete za strojništvo,
 • obravnava predloge za nove nosilce in sonosilce predmetov na podiplomskem študiju in jih posreduje v sprejem Senatu Fakultete za strojništvo,
 • obravnava in sprejema različne druge sklepe, ki se nanašajo na podiplomski študij na Fakulteti za strojništvo.


3. člen
V času seje Komisije za podiplomski študij naj bo mentor, katerega kandidat je predviden za obravnavo na seji, dosegljiv članom komisije zaradi morebitnih pojasnil. Pri spreminjevalnih predlogih Komisije za podiplomski študij se mentorja zaradi uskladitve predloga takoj povabi na sejo. V kolikor mentor ni dosegljiv, pa bi bilo to potrebno, potem Komisija za podiplomski študij prenese vlogo v obravnavo na naslednjo sejo. V primeru, da na seji ne pride do enotnega stališča, se prepusti odločitev Senatu Fakultete za strojništvo. Senatu se predložijo ločena mnenja. Vsi predlogi mentorjev se posredujejo Komisiji za podiplomski študij s podpisom predstojnika.

Članstvo v komisijah se preverja z namenom, da se obdela področje v celoti in da ne pride do konfliktov interesov.

4. člen
Doktorat
Komisija za podiplomski študij:
 • obravnava predlog komisije za oceno primernosti predlagane doktorske teme in jo posreduje Senatu Fakultete za strojništvo v potrditev,
 • obravnava predloge za odobritev doktorske teme in imenovanje mentorja ter somentorja in jih posreduje v sprejem Senatu Fakultete za strojništvo in Univerze v Ljubljani,
 • obravnava predlog komisije za oceno predložene doktorske disertacije in jo posreduje v sprejem Senatu Fakultete za strojništvo,
 • obravnava poročila o izdelani doktorski nalogi in predlog komisije za zagovor doktorata ter jih posreduje v potrditev Senatu Fakultete za strojništvo,
 • obravnava predloge za direkten prehod na doktorski študij in jih predlaga Senatu Fakultete za strojništvo in Senatu Univerze v Ljubljani v potrditev,
 • obravnava podaljšanje roka za oddajo doktorskega dela in svoje mnenje posreduje Senatu Fakultete in Senatu Univerze v Ljubljani.
 • rešuje različne druge vloge v zvezi s doktorskim študijem.


5. člen
Magisterij
Komisija za podiplomski študij samostojno:
 • obravnava vloge za registracijo magistrskega študija,
 • odobrava naslov magistrske teme, mentorja, somentorja in izpitne predmete in seminarje,
 • obravnava in potrjuje spremembe naslova magistrske teme ter izpitnih predmetov in seminarjev,
 • obravnava podaljšanje roka za oddajo magistrskega dela,
 • imenuje Komisije za oceno magistrskega dela in komisijo za njen zagovor,
 • rešuje različne druge vloge v zvezi z magistrskim študijem.
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOKTORATA

6. člen
Vlogo za odobritev teme doktorske naloge lahko odda kandidat, ki je končal magisterij, kadarkoli v študijskem letu v Referat za študijske zadeve Fakultete za strojništvo. Ob prijavi priložijo:
 • prijavo teme za doktorsko delo,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo in izdelavo doktorskega dela,
 • utemeljitev programa doktorskega dela (obrazložitev, pregled tematike in cilji, ki bo obravnavana v delu),
 • seznam literature, ki obravnava prijavljeno tematiko in bo morda uporabljena v delu,
 • diplomo o uspešno končanem izobraževanju po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe oziroma diplomo o opravljenem magisteriju,
 • biografijo s poudarkom na kandidatovem razvoju na strokovnem in raziskovalnem področju,
 • bibliografijo,
 • pisno izjavo, da ni nikjer drugje prijavljen na doktorski študij s področja strojništva,
 • potrdilo o plačilu prijavnine po veljavnem ceniku oz. izjavo mentorja o prenosu potrebnih finančnih sredstev iz delovnega naloga mentorja, kar velja le za kandidate, ki so v rednem delovnem razmerju na Fakulteti za strojništvo.


7. člen
Kandidatu, ki je na magistrskem študiju opravil vse predpisane obveznosti (to je če ima 90 kreditnih točk ali opravljenih vseh šest obveznosti magistrskega študija s povprečno oceno vsaj prav dobro 9) razen izdelave magistrske naloge, lahko Senat Fakultete za strojništvo dovoli neposreden prehod na doktorski študij (Statut UL, 99. člen).
Kandidatu se lahko odobri neposreden prehod na doktorski študij tudi v primeru če dosega 60 kreditnih točk (opravljene štiri obveznosti magistrskega študija s povprečno oceno vsaj prav dobro 9) in objavljen članek oz. potrdilo o sprejetju članka v objavo.
Predlog za neposreden prehod na doktorski študij poda mentor, ko kandidat izpolni pogoje za vpis v 3. letnik.

8. člen
Kandidat brez opravljenega magisterija mora imeti pred zagovorom doktorskega dela objavljena vsaj dva članka (oz. sprejeta v objavo), pri čemer sta dva s področja doktorskega dela. Članka morata biti natisnjena v tujih recenziranih mednarodnih revijah skupine I, II ali III (Merila UL, 13. člen, interpretacija FS).
Prvi članek, ob vpisu v 3. oz. 4. letnik je lahko objavljen tudi v domači reviji Strojniški vestnik, ki sodi po habilitacijskih merilih v skupino II, objava drugega članka pa mora biti v tuji reviji skupine I, II ali III, pred zagovorom dela.
Pred zagovorom doktorske disertacije mora kandidat predložiti objavljen ali v objavo sprejet članek v recenzirani tuji mednarodni reviji, kjer nastopa kot avtor ali soavtor in kjer so navedeni največ štirje avtorji. Članek se predloži v Študentski referat skupaj z oddajo doktorske disertacije, vezane v špiralo, ki je namenjena za pregled in oceno.
V primeru, da je kandidat udeležen kot soavtor, je potrebno predložiti izjavo soavtorjev, da je njegov prispevek v članku bistven.
Senat Fakultete za strojništvo enkrat letno preverja spisek revij skupine III in ga eventualno dopolnjuje, Komisija za podiplomski študij Univerze v Ljubljani pa ta spisek vsako leto v mesecu septembru potrdi.

9. člen
Kandidat, ki ima opravljen magisterij in kandidat pri neposrednem prehodu na doktorski študij, mora imeti pred zagovorom doktorskega dela objavljen ali v objavo sprejet članek s področja doktorske disertacije v recenzirani tuji mednarodni reviji. Revija mora biti iz skupine I, II (razen Strojniškega vestnika) ali III (Merila UL, 13. člen, interpretacija FS). Članek se predloži v Študentski referat skupaj z oddajo doktorske disertacije, vezane v špiralo, ki je namenjena za pregled in oceno.

10. člen
Na osnovi prijave kandidata za doktorski študij predlaga predvideni mentor Komisiji za podiplomski študij tričlansko komisijo, ki ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za pridobitev doktorata znanosti ter oceni ustreznost predlagane doktorske teme. Če sta člana komisije za oceno mentor in somentor, se v komisijo imenuje še četrti član.

11. člen
V komisiji za oceno primernosti predlagane teme je po pravilu vsaj eden zunanji član, ki ni zaposlen na Fakulteti za strojništvo. V primeru, ko bi Senat FS v komisijo imenoval vse člane iz iste fakultete, naj bi tako imenovanje posebej utemeljil.

12. člen
Komisija za oceno primernosti teme pripravi poročilo v dveh mesecih od imenovanja. Poročilo obravnava Komisija za podiplomski študij in ga posreduje Senatu Fakultete za strojništvo, ki sprejme predlagano temo ter potrdi mentorja in morebitnega somentorja.

Vsebina poročila mora vsebovati:
 • klavzulo: samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju, iz katerega je tema dr. disertacije
 • utemeljitev somentorstva, če je predlagan tudi somentor


13. člen
Po obravnavi in sprejemu na Senatu Fakultete za strojništvo se tema skupaj z gradivom posreduje v sprejem Senatu Univerze v Ljubljani.

14. člen
Po sklepu Senata Univerze, da je tema sprejeta in mentor in somentor potrjena, se kandidatu izda odločba o odobreni temi, mentorju in somentorju, ki jo kandidat kasneje veže v svoje doktorsko delo.

15. člen
Doktorski študij poteka pod vodstvom mentorja po individualnih študijskih programih. Kandidat mora predložiti izdelano doktorsko delo v štirih letih od dneva, ko mu je Senat Univerze v Ljubljani odobril temo (Statut UL, 99. člen in 169. člen).
Kandidat, ki doktorskega dela ne more predložiti v roku, lahko zaprosi Senat Fakultete za strojništvo za podaljšanje roka največ za eno leto.

16. člen
Doktorsko delo je pisno in pomeni samostojen ter izviren prispevek na izbranem znanstvenem področju. Izdelano mora biti po veljavnih navodilih in vsebovati izjavo, da predstavlja rezultate samostojnega znanstveno raziskovalnega dela kandidata na osnovi sodelovanja z mentorjem in somentorjem.

17. člen
Doktorsko delo in vsa predložena dokumentacija mora biti ob sprejemanju teme napisana v slovenščini. Fakulteta za strojništvo lahko izjemoma predlaga, da sme kandidat napisati doktorske delo v tujem svetovnem jeziku in sicer, če je kandidat tujec ali če je član komisije za oceno primernosti teme tuji visokošolski učitelj. V vsakem primeru je potrebno uvod, zaključek in obsežen povzetek pripraviti v slovenskem jeziku.

18. člen
V naslovu predlagane teme za doktorsko disertacijo se je potrebno izogibati izrazom, kot so: analiza, študija, raziskava.

19. člen
Kandidat odda doktorsko delo v Referat za študijske zadeve Fakultete za strojništvo v treh nevezanih izvodih, oz. v štirih, če je bil imenovan tudi somentor.

20. člen
Na predlog mentorja imenuje Komisija za podiplomski študij tri člansko komisijo, oz. štiričlansko, če je bil imenovan tudi somentor, za oceno predloženega doktorskega dela, Senat Fakultete za strojništvo pa to komisijo potrdi.

21. člen
V komisijo za oceno se po pravilu imenuje vsaj enega člana iz druge fakultete ali druge univerze.
Pri kandidatih, ki niso zaključili univerzitetnega študija na Fakulteti za strojništvo, je v Komisijo za zagovor imenovan visokošolski učitelj iz njegove ožje stroke.

22. člen
Poročevalci za oceno doktorskega dela so dolžni v treh mesecih od imenovanja podati ločeno poročila.

23. člen
V sklepnem delu poročila mentor navede članek, ki ga je kandidat predložil za objavo v recenzirani tuji mednarodni reviji. Kot objava velja tudi, če je članek uradno sprejet v objavo, brez pogojevanja z morebitnimi popravki. Kopijo objavljenega članka z dokazilom o sprejetju v objavo hrani Referat za študijske zadeve v dosjeju kandidata.

24. člen
Po predložitvi pozitivnih poročil doktorskega dela Referat za študijske zadeve objavi na oglasni deski Fakultete za strojništvo obvestilo, da so doktorsko delo in poročila 14 dni na vpogled v sejni sobi. Objave podpisuje prodekan za pedagoško delo. Ocene in morebitne pripombe se nato posredujejo v obravnavo in sprejem Komisiji za podiplomski študij.

25. člen
Če Senat Fakultete za strojništvo sprejme pozitivna poročila, imenuje komisijo za zagovor. Komisijo za zagovor sestavljajo dekan ali eden od prodekanov in štirje člani, med katerimi so po pravilu člani komisije za oceno doktorskega dela.

26. člen
Pred objavo zagovora mora kandidat oddati v Referat za študijske zadeve vezane izvode doktorskega dela (število članov v komisiji za zagovor + 5 dodatnih izvodov). Po en vezan izvod je namenjen vsakemu od članov komisije za zagovor. Po zagovoru se dva izvoda pošljeta v Narodno in univerzitetno knjižnico, dva v knjižnico Fakultete za strojništvo, en izvod pa se hrani v sejni sobi Fakultete za strojništvo.

27. člen
Datum zagovora je javno objavljen na oglasni deski Fakultete za strojništvo in v dnevnem časopisju osem dni pred zagovorom. V objavi se poleg imena kandidata, datuma zagovora in naslova doktorskega dela, pripiše tudi mentorja in somentorja. Objave pripravi po naročilu mentorja Referat za študijske zadeve, podpisuje jih prodekan za študijske zadeve. Zagovori doktorskih del potekajo na matični fakulteti.
Študent in člani komisije za zagovor so na zagovoru oblečeni v skladu s Protokolom svečanosti na UL FS.

28. člen
V kolikor kandidat ne odda doktorskega dela v predpisanem roku in ne zaprosi za podaljšanje, se šteje, da je odstopil od odobrene teme (Statut UL, 169. člen).

29. člen
Kandidat konča študij, ko uspešno zagovarja pozitivno ocenjeno in sprejeto doktorsko nalogo. Po opravljenih obveznostih dobi diplomo in znanstveni naslov "doktor znanosti".

30. člen
Promocije doktorjev znanosti opravi rektor Univerze v Ljubljani na predlog članice, promocije so določene s posebnim pravilnikom. Dokumentacijo, ki jo služba pripravi za promocijo kandidata na Univerzi v Ljubljani, predhodno pregleda mentor


POSTOPEK ZA PRIDOBITEV MAGISTERIJA

31. člen
Študijski program za pridobitev magisterija s področja strojništva razpisuje Univerza v Ljubljani na predlog Fakultete za strojništvo po naslednjem postopku:
 • vsebino razpisa pripravi prodekan za pedagoško delo (do januarja za naslednje šolsko leto),
 • predlog razpisa obravnava Komisija za podiplomski študij (do januarja za naslednje šolsko leto) in ga posreduje v obravnavo Senatu Fakultete za strojništvo (januar-februar za naslednje šolsko leto),
 • Referat za študijske zadeve posreduje razpis Univerzi v Ljubljani (do februarja za naslednje šolsko leto),
 • Univerza v Ljubljani objavi skupni razpis (tri mesece pred pričetkom novega šolskega leta).


32. člen
Magistrski študij lahko vpiše:
 • kandidat brez delovnih izkušenj, ki je končal univerzitetni študij in je v 3. in 4., oziroma v 3., 4. in 5. letniku dosegel povprečno oceno vsaj prav dobro (8).
 • kandidat, ki je končal univerzitetni študij in ima manj kot dve leti praktičnih izkušenj v inženirski stroki s priporočilom mentorja; o vpisu odločata prodekan za pedagoško delo in predsednik komisije za podiplomski študij.
 • kandidat, ki je končal univerzitetni študij in ima vsaj dve leti praktičnih izkušenj v inženirski stroki; ustrezne izkušnje si lahko kandidat pridobi izjemoma tudi v enem od raziskovalnih laboratorijev Fakultete za strojništvo,


33. člen
Kandidati se prijavijo vsako leto do roka, ki je naveden v razpisu za vpis. Ob prijavi priložijo:
 • prijavo z navedbo področja, kjer želijo študirati,
 • originalno diplomo ali sodno overjeno fotokopijo diplome univerzitetnega študija,
 • potrdilo o praksi oz. povprečni oceni 3. in 4. oziroma 3., 4. in 5. letnika in povprečni oceni celotnega univerzitetnega študija,
 • biografijo,
 • bibliografijo,
 • morebitni predlog za mentorja.


34. člen
Prodekan za pedagoško delo skliče pred vpisom sestanek vseh prijavljenih kandidatov in predlaganih mentorjev. Mentor posreduje na osnovi razgovora s posameznim kandidatom Komisiji za podiplomski študij predlog za registracijo okvirne teme in predviden nabor izpitnih obveznosti.

35. člen
Mentor, ki predlaga za kandidata okvirno temo in izbor izpitov in seminarjev, mora temo pisno kratko obrazložiti. Področje aktivnosti mentorja in članov komisije mora pokrivati obravnavano tematiko.

36. člen
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora kandidat opraviti predpisane obveznosti in predložiti dokazilo o vplačani šolnini za drugi letnik ali ustrezno zagotovilo mentorja o prenosu finančnih sredstev iz njegovega delovnega naloga, kar velja le za kandidate, ki so v rednem delovnem razmerju na Fakulteti za strojništvo.

37. člen
Magistrski študij poteka pod vodstvom mentorja. Kandidat mora predložiti izdelano magistrsko nalogo v dveh letih od dneva, ko mu je Komisija za podiplomski študij kot delovno telo Senata Fakultete za strojništvo odobrila temo (Statut UL, 94. člen).
Na magistrskem študiju so organizirana predavanja, vaje, seminarji in druge oblike poučevanja. Predavanja iz posameznega predmeta potekajo, če je za učni predmet prijavljenih pet ali več študentov.

38. člen
Kandidat mora opraviti štiri izpite in dva seminarja. Pri izbiri predmetov je predpisan vsaj en učni predmet iz skupnih izbirnih predmetov celotnega študijskega programa. Kandidat sme opravljati pri svojem mentorju in pri vsakem nosilcu učnega predmeta samo en izpit. Med podiplomskimi učnimi predmeti na drugih fakultetah z organiziranim poukom lahko mentor izbere samo en predmet. Mentorji morajo število kreditnih točk tega učnega predmeta predhodno preveriti in ga v primeru, da je število kreditnih točk premajhno, v dogovoru z nosilcem predmeta dopolniti z dodatnim seminarjem ali izpitom.

39. člen
Mentor, ki predpiše kandidatu učni predmet druge fakultete, krije razliko stroškov iz svojih delovnih nalogov. Ta pogoj ne velja za mentorje, ki imajo kandidate na interdisciplinarnem študiju varstva okolja, ki ga neposredno razpisuje Univerza v Ljubljani.

40. člen
Kandidat poroča o opravljenem raziskovalnem delu na dveh seminarjih. Ob registraciji teme in izpitov imenuje Komisija za podiplomski študij vsaj dvočlansko komisijo za zagovor seminarjev. Posamezni seminar se opravlja na osnovi predhodne objave (vsaj 3 dni) na oglasni deski Fakultete za strojništvo. Objave seminarjev podpisuje prodekan za pedagoško delo.

41. člen
Na prijavnicah o opravljenih izpitih in seminarjih se uspešnost kandidata izkazuje s številskimi ocenami od 6 do 10.

42. člen
Referat za študijske zadeve sme sprejeti prijavnice o opravljenem izpitu oziroma opravljenem seminarju podiplomskega študija šele po potrditvi registracije na Komisiji za podiplomski študij. Mentor, učitelji in kandidat so z registracijo teme in s študijskimi obveznostmi kandidata pisno obveščeni.

43. člen
Po izpolnjeni polovici študijskih obveznosti, pri čemer mora kandidat obvezno opraviti dva izpita, posreduje mentor naslov magistrske naloge in predloži že registrirane izpite in oba seminarja v potrditev Komisiji za podiplomski študij. Komisija izda nato kandidatu odločbo, ki jo kandidat kasneje veže v svoje magistrsko delo.

44. člen
Mentorji ob predlogu za odobritev magistrske teme v krajši vsebini navedejo, kako bo pri dani nalogi potekala eksperimentalna verifikacija.

45. člen
Po uspešno opravljenih predpisanih izpitih in seminarjih kandidat poroča o svojem raziskovalnem delu v magistrski nalogi. Iz naloge mora biti razvidno, da pozna obravnavano področje in da obvlada metodo znanstveno-raziskovalnega dela. Magistrska naloga je lahko tudi rezultat dela več kandidatov oziroma raziskovalne skupine, pri čemer pa mora biti iz dela razviden prispevek posameznega kandidata.
Izvirnost dela ni opredeljena z uporabo komercialnih računalniških programov.

46. člen
Kandidat odda magistrsko nalogo v Referat za študijske zadeve Fakultete za strojništvo v treh nevezanih izvodih, oz. v štirih, če je bil imenovan tudi somentor.

47. člen
Na predlog mentorja imenuje Komisija za podiplomski študij tričlansko komisijo, oz. štiričlansko, če je bil imenovan tudi somentor, za oceno predloženega magistrskega dela.

48. člen
V komisijo za oceno se po pravilu imenuje enega člana iz druge fakultete ali druge univerze.
Pri kandidatih, ki niso zaključili univerzitetnega študija na Fakulteti za strojništvo, je v komisijo za zagovor imenovan visokošolski učitelj iz njegove ožje stroke.

49. člen
Poročevalci za oceno magistrskega dela so dolžni v treh mesecih od imenovanja podati poročilo.

50. člen
Po predložitvi pozitivne ocene magistrske naloge objavi Referat za študijske zadeve na oglasni deski Fakultete za strojništvo obvestilo, da sta magistrska naloga in ocena 14 dni na vpogled v sejni sobi. Objave podpisuje prodekan za pedagoško delo. Ocena in morebitne pripombe se nato posredujejo v obravnavo in sprejem Komisiji za podiplomski študij.

51. člen
Po potrditvi pozitivnega poročila magistrske naloge in imenovanju Komisije za zagovor s strani Komisije za podiplomski študij predloži kandidat svoje delo v vezani obliki.
Magistrska naloga mora biti izdelana po danih navodilih in vsebovati izjavo, da predstavlja rezultate znanstveno raziskovalnega dela kandidata na osnovi sodelovanja z mentorjem.

52. člen
Pred objavo zagovora mora kandidat oddati v Referat za študijske zadeve vezane izvode magistrskega dela (število članov v komisiji za zagovor + 2 dodatna izvoda). Po en vezan izvod je namenjen vsakemu od članov komisije za zagovor. Po zagovoru se en izvod magistrskega dela pošlje v Narodno in univerzitetno knjižnico, en izvod pa je namenjen knjižnici Fakultete za strojništvo.

53. člen
Datum zagovora je javno objavljen na oglasni deski Fakultete za strojništvo osem dni pred zagovorom. V objavi se poleg imena kandidata, datuma zagovora in naslova magistrske naloge pripiše tudi mentorja in somentorja. Objave pripravi po naročilu mentorja Referat za študijske zadeve, podpisuje jih prodekan za pedagoško delo. Zagovori magistrskih nalog potekajo na matični fakulteti.

54. člen
V kolikor kandidat ne odda magistrske naloge v predpisanem roku in ne zaprosi za podaljšanje, se šteje, da je odstopil od odobrene teme (Statut UL, 160. člen).

55. člen
Kandidat konča študij, ko opravi predpisane izpite in seminarje ter samostojno izdela in uspešno zagovarja magistrsko nalogo. Po opravljenih obveznostih dobi diplomo in znanstveni naslov "magister znanosti".

56. člen
Podelitev magistrskih diplom opravi dekan Fakultete za strojništvo, navadno v prostorih Univerze v Ljubljani.


IZVAJALCI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV


Nosilci učnih predmetov
57. člen
Nosilci učnih predmetov pri doktorskem in magistrskem študiju so redno zaposleni visokošolski učitelji na sistematiziranih delovnih mestih.

58. člen
Učni predmet ima lahko nosilca in več sonosilcev, ki so med seboj enakovredni. Mentor določi kandidatu izpraševalca za izpitno snov. Sonosilci se lahko med seboj dogovorijo, da mora kandidat opravljati izpit enega učnega predmeta pri več izpraševalcih.

59. člen
Visokošolski učitelj na delovnem mestu asistenta ali znanstvenega sodelavca, je lahko samo sonosilec učnih predmetov na podiplomskem študiju.

60. člen
Predlagatelj novega predmeta na podiplomskem študiju mora predložiti na predpisanem obrazcu poleg drugih podatkov tudi natančno vsebino predmeta, ustrezno literaturo in svoje objave na zaprošenem raziskovalnem področju in nato predlog preko predstojnika katedre posredovati Komisiji za podiplomski študij.
Novi nosilci ali sonosilci učnih predmetov na podiplomskem študiju morajo imeti na področju, za katerega si prijavljajo, v zadnjih petih letih tri objave v mednarodno recenziranih revijah.


Mentorji

61. člen
Na FS zaposleni delavci (polno, krajše, dopolnilno) z izvolitvijo v naziv visokošolskega učitelja lahko sodelujejo kot mentorji oz. somentorji na magistrskem ali doktorskem študiju, če so sodelovali na dodiplomskem študiju in imajo izkazano mentorstvo ali somentorstvo vsaj trem diplomantom.

62. člen
Zunanji učitelji so lahko samo somentorji. Predlagani so lahko le v primeru, da ni alternative v delovnem okolju na FS in da se v svojem delovnem okolju ukvarjajo s tematiko, ki je predpisana določenemu kandidatu.

63. člen
Upokojenih visokošolskih učiteljev se praviloma ne imenuje za mentorje novim kandidatom. Če želi kandidat nadaljevati doktorat pri mentorju, pri katerem je magistriral, mentor pa se je medtem upokojil, mora imeti somentorja s sistematiziranim delovnim mestom na Fakulteti za strojništvo. Mentor, ki predlaga somentorja pri izdelavi magistrskih in doktorskih del mora vlogo somentorja vsebinsko opredeliti.


Visokošolski učitelji iz drugih domačih in tujih univerz

64. člen
Visokošolski učitelji iz tujih univerz ne morejo biti nosilci podiplomskih predmetov in mentorji pri doktorskem ali magistrskem delu, lahko so le sonosilci ali somentorji. Lahko pa so vključeni za izvedbo ciklusa ali vseh predavanj posameznega učnega predmeta.

65. člen
Mentor, ki v izbor izpitov za svojega kandidata ali v komisijo za ocenitev magistrskega ali doktorskega dela predlaga visokošolskega učitelja iz druge domače ali tuje univerze, se mora predhodno seznaniti z njegovo bibliografijo, z njegovim nazivom in to predložiti Komisiji za podiplomski študij.
Visokošolski učitelj iz drugih tujih in domačih univerz, ki je imenovan za člana komisije, mora imeti iz konkretnega področja v zadnjih petih letih tri objave v mednarodno recenziranih revijah.

66. člen
Če je visokošolski učitelj iz tujine predlagan v komisijo za ocenitev doktorskega ali magistrskega dela, je vključen le kot četrti član.67. člen
Kandidat, kateremu je v komisijo za oceno ali zagovor doktorskega ali magistrskega dela imenovan visokošolski učitelj iz tujine, mora zanj pripraviti v angleškem jeziku obsežnejši povzetek dela, iz katerega je razviden kandidatov doprinos k znanosti. Mentor posreduje angleški povzetek dela Komisiji za podiplomski študij skupaj z izvodom doktorskega ali magistrskega dela v slovenskem jeziku.

68. člen
Tuji visokošolski učitelj prejme v angleškem jeziku odločbo, da je imenovan za člana komisije za oceno ali za zagovor doktorskega ali magistrskega dela in obsežnejši povzetek dela v angleščini.
V odločbi je navedeno, da je visokošolski učitelj iz tuje univerze dolžan napisati kratko strokovno oceno predloženega mu dela.

69. člen
Zagovor doktorskega ali magistrskega dela, kakor tudi vsa spremljajoča dokumentacija, je v slovenskem jeziku. Kandidat odgovarja na vprašanja tujega visokošolskega učitelja v angleščini.

70. člen
Mentor, ki predlaga sodelovanje visokošolskega učitelja iz tujine, mora predložiti Komisiji za podiplomski študij pisno vlogo, iz katere bo razvidno:
 • kako bodo potekale izpitne formalnosti in
 • kako bo urejeno financiranje.


71. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Senat FS.
V Ljubljani, 01. 02. 2008.


Predsednik komisije za doktorski študij: Prof. dr. Franc Kosel
Dekan: Prof. dr. Jožef Duhovnik