Praktično usposabljanje staro

ŠTUDENTSKA PRAKSA
Visokošolski strokovni študijski program vključuje 1 mesec splošne industrijske prakse pred ali po prvem letniku študija in pol leta (25 tednov po 40 ur) praktičnega usposabljanja, ki je različna za vsako izmed smeri oz. podsmeri študija in se izvaja po 3. letniku (šestem semestru).
Prizna pa se tudi porazdeljena oblika praktičnega usposabljana, ki se izvaja v poletnih mesecih ali v času pavziranja.


ENOMESEČNA ŠTUDENTSKA PRAKSA
Za enomesečne prakse se študenti samostojno dogovarjajo v podjetjih.
V kolikor podjetje želi, lahko dobi študent poseben dopis – napotnico za prakso.
Dopis prejmete pri g. Darku Švetak, v sobi VP-3 v medetaži (v času URADNIH UR) ali preko elektronske pošte na zahtevo študenta ali podjetja.

Podjetje izda študentu potrdilo o opravljeni enomesečni praksi, študent pa napiše o praksi poročilo, ki mora obvezno obsegati najmanj 10 strani. (po sklepu kolegija dekana z dne 23. marca 2009)

Prva stran poročila enomesečne prakse enomesečna praksa

Poročilo z indeksom se odda g. Darku Švetak v sobi VP-3 v medetaži (v času URADNIH UR) ali pa pusti pri vratrju FS.

Po pregledu ustreznosti predloženega in vpisu v evidenco, dobi poročilo prodekan za VSŠ študij, ki poročilo pregleda in v indeks vpiše inskripcijo in nato indeks odda vratarju FS.

Dodatne informacije:

URADNE URE vsako sredo od 9.00 do 12.00
v sobi VP-3 (medetaža)


Darko Švetak
tel.: 01/ 4771-136
GSM: 041 797 158

E-mail: praksa@fs.uni-lj.siŠESTMESEČNA ŠTUDENTSKA PRAKSA - redni študij

 • cilj praktičnega izobraževanja


Praviloma opravi študent šestmesečno praktično izobraževanje po šestem semestru, ko je osvojil vse skupne teoretične podlage strojništva, ter večji del strokovnih vsebin. V času praktičnega izobraževanja bo študent spoznal praktično delo v operativi in se usposobil za hitro vključitev v produktivno inženirsko delo.
Na smeri letalstvo opravijo vzdrževalci šestmesečno prakso, piloti pa 50 ur letenja in dvomesečno prakso.

Podjetja so neposreden partner izobraževalnega zavoda, ki dopolnijo osnovni smisel visokošolskega strokovnega izobraževanja. V svojih oddelkih omogočijo oz. zagotavljajo študentom neoposredno pridobivanje izkušenj v vseh razpoložljivih fazah praktičnega dela. Če podjetje načrtuje zaposlovanje tovrstnih strokovnjakov, ima priložnost neposredno spoznati nastajajočega diplomiranega inženirja, njegove sposobnosti in ostale lastnosti, ki so odločilne za kadrovanje oz. redno zaposlitev. Že v prvem letu praktičnega izobraževanja so številna podjetja spoznala prednost tega načina študija in si zagotovila ustrezne kadre.
Okvirna vsebina praktičnega dela je zapisana v visokošolskem študijskem programu. Vsebino oz. program praktičnega izobraževanja za posameznika pripravi podjetje glede na svojo dejavnost in proizvodni program. Vsebina programa naj bo torej prilagojena študijski smeri študenta, dejavnosti in organizaciji podjetja in usposabljanju študenta. Podjetje predloži program izobraževanja organizatorju na fakulteti.

 • status


Študent je, skladno s študijskim programom, vpisan kot absolvent na Fakulteti za strojništvo in ima status študenta in je zavarovan. V šestih mesecih opravi praktično izobraževanje, v ostalem času pa preostale izpite in diplomo.

 • izbira podjetij in mentorjev


Študent opravi praktično izobraževanje v podjetju, kjer se trajno pojavljajo strojniška inženirska dela in ima podjetje tudi ustrezne mentorje. Študent ima mentorja v podjetju, ki je lahko diplomirani inženir strojništva z vsaj pet let prakse ali inženir strojništva z vsaj osem let prakse.

Pogodbo za šestmesečno praktično izobraževanje sklenejo: fakulteta, podjetje in študent, po predhodnem dogovoru. Primerno je, da se študent samostojno oz. po dogovoru s koordinatorjem osebno predstavi in dogovori za prakso v podjetju.

Mentor v podjetju bo vodil delo študenta in je določen praviloma pred začetkom praktičnega dela. V podjetju sodeluje v pripravi programa praktičnega izobraževanja in ga usklajuje s fakulteto. Svetuje pri odločitvah, opozarja na nevarnosti pri delu in ob koncu izdela pisno oceno študentovega dela. Sodeluje z mentorjem na visokošolskem zavodu, pomaga pri izbiri teme za diplomsko nalogo.

Mentor na fakulteti lahko sodeluje pri usklajevanju programa izobraževanja, spremlja strokovno delo študenta in izpolnitev programa, strokovno svetuje in po potrebi sodeluje z mentorjem v podjetju. V sodelovanju z njim bo po možnosti pripravil temo za diplomsko nalogo, po končani praksi pa oceni študentovo delo in poročilo.

Organizator skrbi za povezavo s podjetji in pripravo mest za praktično izobraževanje, za sklepanje pogodb med fakulteto, podjetjem in študentom in potrebno usklajevanje programa ter aktivnosti med praktičnim izobraževanjem. Koordinator prevzame s strani podjetja potrjeno poročilo z obvestilom in indeksom in ga predloži v oceno mentorju na fakulteti.

 • nadomestila in nagrade


Pričakujemo, da bodo vsa podjetja zagotovila študentom nagrado in prehrano skladno s predpisi. Nagrada, ki jo bo prejemal študent je praviloma določena s kolektivno oz. panožno pogodbo. Tudi tu se podjetja odločajo za različne načine stimulacije. Primerno je, da se o tem študent osebno dogovori s podjetjem. V kolikor je, zaradi narave dela potrebno dodatno zavarovanje zaradi povečane nevarnosti pri delu, je nujno poskrbeti tudi za to.


Pričetek praktičnega usposabljanja

Pred pričetkom opravljanja šestmesečne prakse mora študent urediti vse potrebno okoli priprave pogodbe med Fakulteto za strojništvo in podjetjem, kjer bo opravljal prakso.

Študent mora poskrbeti da bosta obe izjavi (obrazca sta v nadlajevanju kot pripoki) poslane po pošti ali po faksu: (01) 2518-567 saj je to predpogoj za sesatvo pogodbe o šestmesečnem praktičnem izobraževanju.

Izjava ŠTUDENTA
Izjava PODJETJA

Okvirni program šestmesečne prakse pripravita študent in mentor v podjetju in ga posredujeta koordinatorju praktičnega usposabljanja na elektronski naslov: tako da ima koordinator v svojem arhivu shranjen opisan program praktičnega usposabljanja za posameznega študenta.

 • poročilo o praktičnem izobraževanju


Študent je dolžan voditi dnevnik svojega praktičnega izobraževanja. Zapis mora biti sproten in toliko podroben, da je v njem razviden obseg in vsebina vseh strokovnih nalog, ki jih je študent opravil.
V izdelanem poročilu, ki ga bo študent, po končanem delu oddal koordinatorju, mora biti prikazana strokovna vsebina in opisane inženirske naloge in projekti, ki so mu bili v tem času zaupani. Poročilo naj bo pisano v primerni inženirski obliki, s kazalom, naslovi poglavij, prilogami ipd., ter s podpisom študenta. Poročilo mora obsegati minimalno 30 strani (po sklepu kolegija dekana z dne 23. marca 2009). Vsebina mora biti tudi pred oddajo pregledana in usklajena tudi s strani mentorja na Fakulteti, ki bo v indeks na koncu tudi vpisal oceno za opravljeno prakso.

Poročilo naj vsebuje vse podatke o praktičnem izobraževanju, ki so navedeni na Prvi strani poročila /priloga 1/, vpeto naj bo v plastično mapo, da je vidna prva stran, ki vsebuje vse osnovne podatke in potrditev podjetja, da je praksa opravljena.
Študenti smeri letalstvo - pilot dodajo za prvo stranjo poročila tudi dokazilo o opravljenih 50 urah naleta.

K poročilu predloži študent tudi obrazec Obvestilo o praktičnem izobraževanju /priloga 2/. Mentor na fakulteti oceni poročilo, oceno vpiše na obvestilo in v indeks.IZREDNI ŠTUDIJ praktično izobraževanje študentov

Študenti izrednega študija morajo za izpolnitev pogojev za dokončanje študija opraviti vse obveznosti tako, kot to velja za REDNI študij, zato si prosim preberite vsa navodila in kaj od zahtevanih poročil morate predložiti za vpis ocene za eno in šest mesečno prakso.

Vse je razloženeo na začetku te strani pod pogoji za dokončanje za REDNE študente.

Za kakršna koli dodatna vprašanja sem vam na voljo na:

URADNE URE vsako sredo od 9.00 do 12.00
v sobi VP-3 (medetaža)


Darko Švetak
tel.: 01/ 4771-136
GSM: 041 797 158

E-mail: praksa@fs.uni-lj.siDIFERENCIALNI ŠTUDIJ - praktično izobraževanje študentov

Študenti izrednega študija morajo za izpolnitev pogojev za dokončanje študija predložiti poročilo o opravljenih inženirskih nalogah v najmanj enoletni zaposlitvi.
Za izdelavo in oddajo poročila veljajo naslednja navodila:

Poročilo o enoletni zaposlitvi na delovnem mestu z inženirskimi nalogami oddajo študenti izrednega študija, ko imajo na fakulteti dogovor z mentorjem o opravljanju seminarja in diplome.

 • Poročilo, ki ga oddajate koordinatorju mora vsebovati:


1. Prva stran poročila, /naslovna stran/
2. Potrdilo delodajalca o najmanj enoletni zaposlitvi,
3. Pisno poročilo o svojem delu v podjetju /opis osvojenega znanja in izvedene inženirske naloge, cca 5 str./

 • Obenem oddate še:


1. Indeks
2. Obvestilo o praktičnem izobraževanju /priloga/

Priporočljivo je, da poročilo vpnete v plastično mapo.


Navedeno lahko oddate:
 • v sobi VP-3 v medetaži (v času URADNIH UR),
 • pri vratrju na FS (pripišite tudi svojo GSM številko),
 • pošljete po pošti /priporočeno/ na naslov:

  Fakulteta za strojništvo
  Študentska praksa
  Aškerčeva 6
  1000 LJUBLJANA


Po pregledu ustreznosti predloženega in vpisu v evidenco, dobi poročilo vaš mentor, ki poročilo pregleda in oceni in to vpiše v indeks.

Dodatne informacije:

URADNE URE vsako sredo od 9.00 do 12.00
v sobi VP-3 (medetaža)


Darko Švetak
tel.: 01/ 4771-136
GSM: 041 797 158

E-mail: praksa@fs.uni-lj.si