Predstavitev in vpisni pogoji

Visokošolski strokovni študijski program strojništva se je v šolskem letu 1996/97 pojavil prvič! Oblikovan je po zgledu podobnih šol v zahodni Evropi, kjer je veliko povpraševanje po tehniških strokovnjakih, ki so sposobni kar najhitrejše vključitve v produktivno inženirsko delo. Osnovni cilj programa je izobraziti diplomante za samostojno visoko strokovno in operativno delo na področju strojne tehnike in letalstva. Učne vsebine zajemajo poleg jasnih teoretičnih osnov tudi vsa tista strokovna znanja, ki so znanstveno in v praksi preverjena ter potrebna za visoko produktivno in kvalitetno delo. Poseben povdarek je dan sintezi znanj za reševanje kompleksnih problemov razvoja, produkcije, vodenja in vzdrževanja. Dodatna netehnična znanja diplomantu razširjajo obzorje ter ga usposabljajo za teamsko delo s strokovnjaki drugačnih profilov in tudi za vodenje posameznih služb ali manjših tudi lastnih podjetij.

Bistvena lastnost in nepogrešljiva faza tega študija je dobro organizirano praktično usposabljanje v industrijskem okolju, ki traja pol leta.

Diplomant lahko svoje znanje poglobi še v podiplomskem specialističnem študiju, ki ga bo fakulteta organizirala v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse.

Tudi prehod na univerzitetni študij ni povsem zaprt. Zelo uspešen dodiplomski študij ter opravljeni nujno potrebni diferencialni izpiti, študentu nudijo možnost vključitve v univerzitetni študij in nato še naprej, do magistrskega in doktorskega študija.

Program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe obsega 6 semestrov organiziranih predavanj, vaj in seminarjev in traja 3 leta (skupaj s praktičnim usposabljanjem 3,5 let). Ob vpisu v 2. letnik se študent odloči za eno izmed smeri:
 • Energetsko in procesno strojništvo
 • Konstruiranje in vzdrževanje strojev
 • Proizvodno strojništvo (odloči se še za izbirno skupino)
 • Letalstvo (odloči se še za izbirno skupino – od š.l. 2002/2003 dalje – na podlagi soglasja MŠZŠ k spremembi predmetnika na letalski smeri)

Ob vpisu v 3. letnik pa se študent odloči za izbirno skupino znotraj že izbrane smeri, razen v smeri Proizvodno strojništvo in Letalstvo (od š.l. 2002/2003 dalje), kjer se odloči za izbirno skupino že ob vpisu v 2. letnik.

Smer “Energetsko in procesno strojništvo” vsebuje izbirne skupine:
 • Energetska tehnika
 • Hišna in sanitarna tehnika
 • Procesna tehnika

Smer “Konstruiranje in vzdrževanje strojev” vsebuje izbirni skupini:
 • Konstrukterstvo in gradnja strojev
 • Vzdrževanje strojev

Smer “Proizvodno strojništvo” vsebuje izbirne skupine:
 • Proizvodne tehnologije
 • Vodenje proizvodnje
 • Varilstvo

Smer “Letalstvo” vsebuje izbirne skupine:
 • Snovanje in vzdrževanje letal
 • Prometni pilot letala
 • Prometni pilot helikopterja
 • Operativne službe


Po 3. letniku poteka organizirano 6 mesečno praktično usposabljanje v industriji ali drugih vejah gospodarstva, ki je različno za vsako od predvidenih smeri oz podsmeri.

Predvideno je, da se bo sčasoma to usposabljanje pomaknilo v nižji semester in se s tem še bolj približalo tujim vzorčnim modelom. V času praktičnega usposabljanja naj bi študentje opravili tudi nekaj zaostalih izpitov. V osmem semestru je predvideno dokončanje vseh preostalih izpitov, delo v okviru diplomskega seminarja ter priprava diplomskega dela.

Študijski program dodiplomskega študija 2010-11

PREVOD PREDMETNIKA - ANGLEŠKI JEZIK