Predstavitev

Podatki o študijskem programu

 

Naslov: Doktorski študijski program STROJNIŠTVO

Stopnja študijskega programa: 3. stopnja
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS: 180
Strokovni naslov: Doktor / doktorica znanosti oz. z okrajšavo dr. pred imenom

 

Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Cilj programa je izobraževati nadpovprečno uspešne magistrante študijskih programov II. stopnje s področja tehnike in naravoslovja ter jih usposobiti za samostojno znanstveno-raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področju strojniških ved. Ker je program v celoti zasnovan na načelu izbirnosti, je študentu ob pomoči izbranega raziskovalnega mentorja in s primerno izbiro ponujenih študijskih vsebin dana možnost načrtovanja lastnega razvoja v želeni smeri. Pri tem so upoštevane tako osebne želje in strokovna nagnjenja kandidatov kot tudi trenutne potrebe gospodarskega in raziskovalnega prostora.


STRUKTURA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Smeri študija:

 • konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti,
 • energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti,
 • proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika.

Oblike študija:

Študijski program je sestavljen iz organiziranih oblik študija v obsegu 60 ECTS, preostalih oblik študija v obsegu 120 ECTS pa je namenjenih raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo. Posamezen letnik obsega 60 ECTS, semester pa 30 ECTS. Predmetnik v doktorskem študiju posameznega kandidata je po doktorskem študijskem programu STROJNIŠTVO sestavljen iz obveznosti, ki sodijo v dve skupini:

Organizirane oblike študija (60 ECTS)

a) Teoretski in metodološki sklop

 • štirje (4) izbirni predmeti (40 ECTS)
 • dva (2) seminarja (10 ECTS).

b) Predstavitev dispozicije teme doktorske disertacije in izdelava ter zagovor doktorske disertacije (10 ECTS).

Med organizirane oblike študija spada tudi predstavitev dispozicije teme doktorske disertacije in izdelava ter zagovor doktorske disertacije. Predstavitev dispozicije teme doktorske disertacije z izdelano znanstveno hipotezo ter njena odobritev na senatu UL morata biti opravljeni pred vpisom v 3. letnik. Izdelava in zagovor doktorske disertacije sta študentu omogočena ob izpolnitvi pogoja dveh znanstvenih objav s področja doktorske disertacije ter v roku veljavnosti disertabilnosti teme.


Vpisni pogoji in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V doktorski študijski program STROJNIŠTVO se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004,
 • študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program Komisija za doktorski študij UL FS določi glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo dodatne obveznosti opraviti pred vpisom v program (tabela 1.6.1).
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60  kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Število vpisnih mest za državljane RS in članic EU: 55  mest.
Število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce: 5 mest.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

uspeh pri predhodnem študiju, preverbi znanja pri izbirnem pisnem izpitu in morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju, in sicer upoštevaje naslednje deleže:

 • povprečna ocena študija (15 %),
 • ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (80 %).

Opomba: Kandidate, ki želijo vstopiti na doktorski študij po specialističnem študiju, na katerega so se vpisali po končanem visokošolskem strokovnem programu, opozarjamo, da morajo dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS opraviti pred vpisom v program. Za opravljanje teh obveznosti kandidat z vlogo zaprosi Komisijo za doktorski študij UL, FS.

Dodatne obveznosti za diplomante specialističnega študija
Seznam potencialnih mentorjev

 

Pogoji za napredovanje

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik: so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 50 ECTS.

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik: se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti pri organiziranih oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter imajo odobreno temo doktorske disertacije.
 

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo.

Obveznost doktoranda je objava dveh znanstvenih člankov z vsebinami lastnega raziskovanja v mednarodno priznanih revijah, ki jih indeksira SCI. Doktorand mora biti pri tem prvi avtor vsaj v enem od člankov. Članka morata biti objavljena ali sprejeta v objavo pred oddajo doktorskega dela.

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa

Možnosti za dokončanje posameznih delov doktorskega študijskega programa ni. Program se izvaja in obravnava kot celota.

Merila za prehode med študijskimi programi

»Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v Doktorskem študijskem programu tretje stopnje STROJNIŠTVO, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene. Pri tem je potrebno upoštevati, da so prehodi možni le med študijskimi programi, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Prošnje kandidatov za prehod v Doktorski študijski program tretje stopnje STROJNIŠTVO in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za doktorski študij, skladno s 181. do 189. členom Statuta UL ter Pravilnikom FS o pogojih prehoda med študijskimi programi. V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na Doktorski študijski program tretje stopnje STROJNIŠTVO, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete Doktorskega študijskega programa tretje stopnje STROJNIŠTVO. Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik Doktorskega študijskega programa tretje stopnje STROJNIŠTVO, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik Doktorskega študijskega programa tretje stopnje STROJNIŠTVO«.

 

PREDSTAVITVENI ZBORNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA STROJNIŠTVO

Podrobnosti študijskega programa so predstavljene v Predstavitvenem zborniku.

Predstavitveni zbornik 2018/19

 

Arhiv zbornikov

Predstavitveni zbornik 2017/18

Predstavitveni zbornik 2016/17

Predstavitveni zbornik 2015/16

Predstavitveni zbornik 2014/15

Predstavitveni zbornik 2013/14

 

 

Dodatne informacije o študiju:

ga. Renata Piščanec
št. pisarne: I-3
telefon: 01 4771 169
e-mail: doktorski@fs.uni-lj.si