Predmetnik staro

Doktorski študijski program STROJNIŠTVO je triletni program, ki predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti v programu obsegajo skupaj 180 kreditnih točk po ECTS (European Credit Transfer System) sistemu vrednotenja, ki je podlaga za primerljivost študijskih programov in osnova za mednarodno mobilnost študentov v državah z enakim ali primerljivim kreditnim sistemom. Študijski program, katerega strukturo prikazuje Preglednica 3.1.1, je sestavljen iz organiziranih oblik študija v obsegu 60 ECTS, preostalih 120 ECTS pa je namenjenih raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo. Posamezen letnik obsega 60 ECTS, semester pa 30 ECTS.

Predmetnik v doktorskem študiju posameznega kandidata je po doktorskem študijskem programu STROJNIŠTVO sestavljen iz obveznosti, ki sodijo v dve skupini:

1. Organizirane oblike študija (60 ECTS)

a) Teoretski in metodološki sklop
- štirje (4) izbirni predmeti (4x10=40 ECTS)
- dva (2) seminarja (2x5=10 ECTS).

b) Predstavitev dispozicije teme doktorske disertacije in izdelava ter zagovor doktorske disertacije (2x5=10 ECTS).

Opredelitev štirih izbirnih predmetov iz nabora predmetnika študijskega programa predlaga Komisiji za doktorski študij glede na strokovno zanimanje študenta njegov mentor v soglasju s študentom, potrdi pa Komisija za doktorski študij in senat UL FS.
OBRAZEC ZA PREDLOG IZPITOV - REGISTRACIJA IZPITOV

Dva obvezna seminarja, prvi ob zaključku prvega leta študija in drugi ob zaključku 3. semestra, ki ju študent predstavi in zagovarja pred izbrano komisijo, vsebujeta pregled rezultatov dotedanjega raziskovalnega dela. Na njihovi osnovi je študentu omogočena natančnejša določitev problematike za definiranje teme doktorskega disertacije.
Struktura študijskega programa
1.letnik: organizirane oblike študija 35 ECTS
1. semester: organizirani študij 20 ECTS 2. semester: organizirani študij 15 ECTS
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Predmet A I,O 10 Predmet C I,G,M,O 10
Predmet B I,G,O 10 Raziskovalno delo O 15
Raziskovalno delo O 10 Seminar I (poročilo o raziskovalnem delu)   5
Skupaj   30 Skupaj   30
2.letnik: organizirane oblike študija 20 ECTS
3. semester: organizirani študij 15 ECTS 4. semester: organizirani študij 5 ECTS
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Predmet D I,G,M,O 10 Raziskovalno delo M,O  25
Raziskovalno delo M, O 15
Seminar II (poročilo o pripravi doktorske naloge) O 5 Tema doktorske disertacije O 5
Skupaj   30 Skupaj   30
3.letnik: organizirane oblike študija 5 ECTS
5. semester: organizirani študij 0 ECTS 6. semester: organizirani študij 0 ECTS
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Raziskovalno delo O 30 Raziskovalno delo O  25
Doktorska disertacija O 5
Skupaj   30 Skupaj   30


Med organizirane oblike študija štejemo tudi predstavitev dispozicije teme doktorske disertacije in izdelavo ter zagovor doktorske disertacije. Predstavitev dispozicije teme doktorske disertacije z izdelano znanstveno hipotezo ter njena odobritev na senatu UL morata biti opravljeni pred vpisom v 3. letnik. Izdelava in zagovor doktorske disertacije sta študentu omogočena ob izpolnitvi pogoja dveh znanstvenih objav s področja doktorske disertacije ter v roku veljavnosti disertabilnosti teme.

2. Raziskovalno delo za doktorsko disertacijo (120 ECTS)

Raziskovalno delo za doktorsko disertacijo mora biti zaključeno z najmanj dvema znanstvenima člankoma s področja obravnavanega v doktorski disertaciji. Članka, pri katerih je kandidat prvi avtor vsaj v enem, morata biti objavljena ali sprejeta v objavo v mednarodno priznanih revijah, ki jih indeksira SCI še pred zagovorom doktorata.

Strukturo študijskega programa po semestrih glede na predpisane obveznosti in oblike študija prikazuje Preglednica 3.1.1. Iz nje je razvidno, da je težišče organiziranih oblik študija (predavanja, seminarji in vaje) v prvih treh semestrih, kar omogoča študentu pridobitev trdnih temeljnih znanj za kakovostno raziskovalno delo na doktorski disertaciji v nadaljevanju študija.

3.1.a Število in poimenska navedba učnih enot

Elemente študijskega programa opredelimo skladno z razdelitvijo študijskih obveznosti na organizirane oblike študija ter dejavnosti namenjene raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

3.1.a-1 Organizirane oblike študija

Organizirane oblike študija zajemajo: izbirne predmete, generične predmete, seminarje in delo za doktorsko disertacijo. Vsi predmeti so izbirni. Študent skupaj z mentorjem izbere štiri predmete (1., 2. in 3. semester), ki jih potrdi Komisija za doktorski študij in senat UL FS. Seminarja v 2. in 3. semestru sta obvezna in skupna za vse doktorske študente. S tem zagotavljamo širino študija in interakcijo med doktorskimi študenti. Med organizirane oblike študija štejemo še predlog in predstavitev teme doktorske disertacije (4. semester) ter doktorsko disertacijo z zagovorom (6. semester).

Izbirni predmeti
Vsi predmeti v programu so izbirni in kreditno ovrednoteni z 10 ECTS. Vsebinsko jih je mogoče opredeliti kot predmete z vsebinami pomembnimi za vse študente ne glede na njihovo strokovno opredelitev (Preglednica 3.3.2-a) ter predmete z vsebinami, ki so strokovno specifične za izbrano študijsko smer (Preglednica 3.3.2-b,c,d). Izmed ponujenih izbirnih predmetov študent skupaj z mentorjem izbere dva do štiri predmete (morebitne manjkajoče predmete do zahtevanih štirih predmetov študent realizira ali preko mobilnosti (največ dva predmeta) ali z izbiro generičnih vsebin (največ en predmet)). Izbor predmetov, ki naj bo praviloma zasnovan tako, da dopolnjuje raziskovalno delo študenta, morata odobriti Komisija za doktorski študij in senat UL FS. Z dvonivojskim pregledom izbirnih vsebin za vsakega kandidata in predlagane doktorske teme zagotavljamo ustrezno kakovost, ki jo Fakulteta za strojništvo želi stalno povečevati.

Generični predmeti
Generični oziroma splošni predmeti podajajo prenosljiva znanja in spretnosti. UL FS v svojem predmetniku ne ponuja predmetov z generičnimi vsebinami. Študent pa ima ne glede na to možnost izbire enega generičnega predmeta oziroma generičnih vsebin v obsegu 5 ECTS v okviru doktorskih študijskih programov na UL ali drugod. Manjkajočih 5 ECTS do zahtevanih 10 ECTS na predmet študent nadomesti z dodatnim seminarjem, dogovorjenim z mentorjem in potrjenim na Komisiji za doktorski študij in senatu UL FS, ali dodatnim člankom objavljenim ali sprejetim v objavo v reviji, ki jo indeksira SCI.

Seminarji
Seminar je organizirana oblika študija, ki jo študent izvaja pod vodstvom svojega mentorja, rezultate dela pa v pisni in ustni obliki predstavi javno pred strokovno komisijo določeno s strani senata UL FS. Obveznost študenta v programu sta dva seminarja, ki sta oba ovrednotena s 5 ECTS in sta obvezna za vse študente doktorskega študija. V okviru seminarja se od študenta zahteva prisotnost pri predstavitvah drugih študentov iste študijske smeri in sodelovanje v diskusijah. S tem zagotavljamo razširitev študija preko ožjega področja njegove doktorske disertacije, spoznavanje z rezultati raziskav drugih študentov in interakcijo med doktorskimi študenti. V okviru seminarjev študent poroča o rezultatih svojega raziskovalnega dela. Namen prvega seminarja v 2. semestru je, da študent vzpostavi pregled nad ožjim področjem njegovega raziskovalnega dela. V okviru drugega seminarja v 3. semestru pa študent poroča o elementih disertabilnosti pri rezultatih svojih raziskav in okvirno opredeli temo doktorske disertacije. S tem se zagotovi dodatna časovna kontrola in zgodnji pristop k načrtovanju doktorskega predloga, kar omogoča s študijskim programom predvideno odobritev teme doktorske disertacije do konca drugega letnika.

Tema doktorske disertacije
Najpozneje v 4. semestru (predvidoma na samem začetku semestra) študent predstavi dispozicijo teme doktorske disertacije, ki jo ustrezno utemelji z elementi disertabilnosti, ter zanjo poda znanstveno hipotezo. Kreditno ovrednotenje te študijske obveznosti v iznosu 5 ECTS je pogojeno z odobritvijo teme doktorske disertacije na senatu UL. Prehod v 3. letnik je možen le z odobreno temo doktorske disertacije.

Doktorska disertacija
Doktorsko delo sestavlja raziskovalno delo (120 ECTS), delo, ki je povezano s pripravo dispozicije teme doktorske disertacije (5 ECTS), delo, ki je potrebno za izdelavo doktorske disertacije in njen javni zagovor (5 ECTS). Slednje uvrščamo med organizirane oblike študija. Doktorska disertacija je izvirni prispevek k znanosti, ki mora biti pripravljena v skladu z določili Statuta UL in pravili o doktorskem študiju. Izdelava in zagovor doktorske disertacije sta študentu omogočena ob izpolnitvi pogoja znanstvene objave najmanj dveh znanstvenih člankov s področja obravnavanega v doktorski disertaciji. Članka, od katerih je kandidat prvi avtor vsaj v enem, morata biti objavljena ali sprejeta v objavo pred zagovorom doktorata v mednarodno priznanih revijah, ki jih indeksira SCI. Zagovor doktorske disertacije je mogoč v roku veljavnosti disertabilnosti teme skladno s Statutom UL in pravili o doktorskem študiju.

3.1.a-2 Raziskovalno delo za doktorsko disertacijo
Raziskovalno delo v skupnem obsegu 120 ECTS je usmerjeno v pripravo in izdelavo doktorske disertacije. Delo, ki poteka v različnem obsegu skozi vsa tri leta (25+40+55=120) doktorskega študija, je praviloma individualno znanstveno-raziskovalno delo, ki ga usmerja mentor. V okviru raziskovalnega dela se od študenta pričakuje aktivno udeleževanje z referatom na domačih in mednarodnih delavnicah in znanstvenih konferencah. Študentova obveznost je objava dveh znanstvenih člankov z vsebinami lastnega raziskovanja v mednarodno priznanih revijah, ki jih indeksira SCI. Pri tem mora biti prvi avtor vsaj v enem od člankov.

Mentorstvo
Pomembno vlogo pri izdelavi doktorske disertacije prevzema mentor. Mentor je oseba, ki ima ustrezen naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor, redni profesor) oziroma znanstvenega delavca in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Pri raziskavah vezanih na laboratorijsko delo mora mentor študentu zagotoviti razpoložljivost raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture. Študent izbere mentorja po lastni presoji in na podlagi mentorjevih raziskovalnih usmeritev ob vpisu doktorskega študija. Naloga mentorja je usmerjanje študenta tekom študija (izbira predmetov, seminarjev, oblikovanje predloga dispozicije doktorske teme), strokovna podpora pri raziskovalnem delu ter zagotavljanje pogojev za delo na raziskovalni opremi, praviloma v mentorjevem laboratoriju. Študent ima pravico zamenjave mentorja do pričetka 3. semestra študija, le izjemoma in na podlagi utemeljene prošnje študenta pa tudi pozneje. Z zamenjavo mora soglašati novi mentor, spremembo pa mora odobriti Komisija za doktorski študij. Somentorstvo se priporoča v primeru interdisciplinarnosti ali večinštucionalnosti raziskav. O somentorstvu razpravlja in odloča Komisija za doktorski študij.

Mobilnost
V dogovoru z mentorjem lahko študent od predpisanih 40 ECTS strokovnih vsebin, ponujenih z izborom predmetov UL FS (Preglednica 3.3.2-a,b,c,d), izbere do 20 ECTS študijskih vsebin predmetov iz drugih programov UL in primerljivih programov drugih univerz. Študent se lahko v času študija do dva semestra izobražuje na drugi univerzi (do 60 ECTS), tako da lahko tretjino študijskih obveznosti opravi drugje.

3.2 Kreditno ovrednotenje celotnega programa in posameznih učnih enot
Kreditno ovrednotenje programa je določeno s 95. in 96. členom Statuta Univerze v Ljubljani, ki sta ga sprejela Senat in Upravni odbor Univerze v Ljubljani, dne 21.12.2004. Predstavitveni zbornik UL je dostopen na spletnem naslovu http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/InternationalRelationsZacasno/WelcomeGuideFEBRUARY2006.pdf Tako obsega doktorski študijski program STROJNIŠTVO tri leta in 180 ECTS študijskih obveznosti (Preglednica 3.1.1). Obveznost kreditno ovrednotena z 1 ECTS ustreza 25 uram študentovega dela. Skupno število ur vseh študijskih obveznosti je 750 ur (30 ECTS) na semester oziroma 1500 ur (60 ECTS) na letnik. Celoten študijski program torej zahteva 4500 ur (180 ECTS) skupnih študijskih obveznosti.

Organiziranim študijskim oblikam je namenjenih 1500 ur oziroma 60 ECTS, preostalih 3000 ur oziroma 120 ECTS pa individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Vsi predmeti v programu so enako kreditno ovrednoteni z 10 ECTS ali 250 urami. Struktura predmetov z ozirom na posamezne organizirane oblike pouka (predavanje, seminar, vaje) je takšna, da je njihov seštevek 90 ur oziroma 36% vseh študijskih obveznosti študenta pri predmetu. Obseg predavanj je enak 30 ur za vse predmete, to je 12% študentovih obveznosti pri predmetu. Obvezna seminarja (Seminar I. in Seminar II.) sta prav tako enako kreditno ovrednotena s 5 ECTS ali 125 urami.

Delu za doktorsko disertacijo je namenjenih 3250 ur oziroma 130 ECTS, od tega obsega organizirani delež 250 ur oziroma 10 ECTS.

Podrobnejši razrez celotnega programa po analiziranih elementih je prikazan v Preglednicah
Predmetnik
  Oblika Obveznosti v urah Obveznosti v ECTS*
KU SD ŠO E-org E-raz ECTS
1. letnik
1.semester
Predmet A ORG 90 160 250 10   10
Predmet B ORG 90 160 250 10   10
Raziskovalno delo RAZ 25 225 250   10 10
Skupaj 1. semester   205 545 750 20 10 30
2. semester
Predmet C ORG 90 160 250 10   10
Raziskovalno delo RAZ 50 325 375   15 15
Seminar I. ORG 25 100 125 5   5
Skupaj 2. semester   165 585 750 15 15 30
Skupaj 1. in 2. semester   370 1130 1500 35 25 60
2. letnik
3.semester
Predmet D ORG 90 160 250 10   10
Raziskovalno delo RAZ 25 225 250   15 15
Seminar II. ORG 25 100 125 5   5
Skupaj 3. semester   165 585 750 15 10 30
4. semester
Raziskovalno delo RAZ 75 550 625   25 25
Tema doktorske disertacije ORG 25 100 125 5   5
Skupaj 4. semester   100 650 750 5 25 30
Skupaj 3. in 4. semester   265 1235 1500 20 40 60
3. letnik
5.semester
Raziskovalno delo RAZ 100 650 750   30 30
Skupaj 5. semester   100 650 750 0 30 30
6. semester
Raziskovalno delo RAZ 75 550 625   25 25
Doktorska disertacija ORG 25 100 125 5   5
Skupaj 6. semester   100 650 750 5 25 30
Skupaj 5. in 6. semester   200 1300 1500 5 55 60


Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu
Koda Predmet ECTS
001 Akustika in ultrazvok 10
 002 Diferencialne enačbe 10
003 Eksperimentalne metode v raziskovalnem delu 10
004 Elasto in termomehanika 10
005 Kaotična dinamika 10
006 Linearna algebra 10
007 Metode končnih in robnih elementov 10
008 Nelinearna mehanika gradiv 10
009 Nevronske mreže 10
010 Numerične metode 10
011 Numerične metode v dinamiki fluidov 10
012 Numerično modeliranje sklopljenih sistemov 10
013 Optimizacijske metode 10
014 Sinergetika 10
015 Teorija gradiv 10
016 Teorija turbinskih strojev 10
017 Verjetnost in statistika 10


Seznam izbirnih predmetov v smeri: Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti
Koda Predmet ECTS
101 Akustična emisija in hrup 10
102 Dinamika in vibracije 10
103 Dinamika sistemov teles 10
104 Eksperimentalna mehanika 10
105 Inženiring kontaktnih površin 10
106 Karakterizacija polimernih materialov 10
107 Lomna mehanika 10
108 Mehanika leta 10
109 Mehanizmi 10
110 Nelinearna nihanja struktur 10
111 Obratovalna trdnost 10
112 Razvojni postopki v letalstvu 10
113 Snovanje in optimiranje konstrukcij 10
114 Stabilnost 10
115 Tehnična diagnostika 10
116 Tehnični informacijski sistemi 10
117 Teorija konstruiranja 10
118 Teorija termoplastičnosti 10
119 Teorija viskoelastičnosti 10
120 Transportni sistemi in logistika 10
121 Tribologija 10Seznam izbirnih predmetov v smeri: Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti 
Koda Predmet ECTS
 201  Ekologija delovnega in bivalnega okolja  10
 202  Eksperimentalno modeliranje v energetskem strojništvu  10
 203  Izboljšani prenos toplote  10
 204  Modeliranje motorjev z notranjim zgorevanjem  10
 205  Ogrevanje in hlajenje  10
 206  Prenos toplote in snovi  10
 207  Teorija zgorevanja  10
 208  Termoenergetska analiza procesov  10
 209  Termoenergetski sistemi  10
 210  Večfazni tok  10
Seznam izbirnih predmetov v smeri: Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika
Koda Predmet ECTS
301 Izbrana poglavja iz proizvodnih sistemov 10
302 Izbrana poglavja iz tehnične kibernetike 10
303 Kompleksni mehatronski sistemi 10
304 Laserska tehnika 10
305 Neporušno testiranje materialov in konstrukcij 10
306 Obdelovalni stroji 10
307 Operacijske raziskave 10
308 Optimiranje obdelovalnih tehnologij 10
309 Posebni postopki obdelave 10
310 Procesi odrezavanja 10
311 Procesi preoblikovanja gradiv 10
312 Procesi varjenja 10
313 Računalniško integrirani obdelovalni in delovni sistemi CIM/FMS 10
314 Sistemi kakovosti 10
315 Sistemi planiranja in vodenja proizvodnje 10
316 Sočasno inženirstvo 10
317 Inteligentni strežni in montažni sistemi 10
318 Toplotna obdelava in oplemenitenje površin 10
319 Varjenje, rezanje in navarjanje z visoko gostoto energije 10

 

 

Seznam izbirnih predmetov v smeri: Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika
Koda Predmet ECTS
301 Izbrana poglavja iz proizvodnih sistemov 10
302 Izbrana poglavja iz tehnične kibernetike 10
303 Kompleksni mehatronski sistemi 10
304 Laserska tehnika 10
305 Neporušno testiranje materialov in konstrukcij 10
306 Obdelovalni stroji 10
307 Operacijske raziskave 10
308 Optimiranje obdelovalnih tehnologij 10
309 Posebni postopki obdelave 10
310 Procesi odrezavanja 10
311 Procesi preoblikovanja gradiv 10
312 Procesi varjenja 10
313 Računalniško integrirani obdelovalni in delovni sistemi CIM/FMS 10
314 Sistemi kakovosti 10
315 Sistemi planiranja in vodenja proizvodnje 10
316 Sočasno inženirstvo 10
317 Inteligentni strežni in montažni sistemi 10
318 Toplotna obdelava in oplemenitenje površin 10
319 Varjenje, rezanje in navarjanje z visoko gostoto energije 10