Vpisni pogoji staro

Doktorski študijski program STROJNIŠTVO,

ki ga izvaja Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Več informacij na: 01 47 71 169 ali www.fs.uni-lj.si

Smeri študija:
o konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti,
o energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti,
o proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika.

Trajanje študija: 3 leta.

Število prostih vpisnih mest: 55
Število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce: 5

Pogoji za vpis:
Na študij se lahko vpišejo diplomanti, ki so končali:
- študijski program druge stopnje,
- študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004,
- študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program Komisija za doktorski študij UL FS določi glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS- glej opombo,
- študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS,
- študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru prekoračitve tega števila bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, preverbi znanja pri izbirnem pisnem izpitu in morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju, in sicer upoštevaje naslednje deleže:
• povprečna ocena študija (15 %),
• ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
• uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (80 %).

Kraj izvajanja: Študij se bo izvajal na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do 1. septembra izpolniti elektronsko prijavnico, objavljeno na spletni strani FS in jo podpisano, skupaj z zahtevanimi prilogami poslati na naslov: Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana s pripisom »vpis doktorski študij«. Vpis, ki bo potekal elektronsko, bo zaključen najkasneje 30. septembra.

Opomba: Kandidate, ki želijo vstopiti na doktorski študij po specialističnem študiju, na katerega so se vpisali po končanem visokošolskem strokovnem programu, opozarjamo, da morajo dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS opraviti pred vpisom v program. Za opravljanje teh obveznosti kandidat z vlogo zaprosi Komisijo za doktorski študij UL, FS.
Dodatne obveznosti za diplomante specialističnega študija


Merila za prehode med študijskimi programi - Doktorski študijski program tretje stopnje STROJNIŠTVO
»Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v Doktorskem študijskem programu tretje stopnje STROJNIŠTVO, v katerem se del študijskih obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene. Pri tem je potrebno upoštevati, da so prehodi možni le med študijskimi programi, ki ob zaključku zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Prošnje kandidatov za prehod v Doktorski študijski program tretje stopnje STROJNIŠTVO in obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala Komisija za doktorski študij, skladno s 181. do 189. členom Statuta UL ter Pravilnikom FS o pogojih prehoda med študijskimi programi.

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi se kandidat lahko vključi v študij na Doktorski študijski program tretje stopnje STROJNIŠTVO, v kolikor se mu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete Doktorskega študijskega programa tretje stopnje STROJNIŠTVO.
Če je kandidatu v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik Doktorskega študijskega programa tretje stopnje STROJNIŠTVO, se kandidatu dovoli vpis v višji letnik Doktorskega študijskega programa tretje stopnje STROJNIŠTVO«.